تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی, دوره (8), شماره (1), سال (2018-6) , صفحات (45-59)

عنوان : ( بررسی تأثیر مواد افزودنی بر کارایی علف‌کش نیکوسولفورون در کنترل تاج‌خروس ریشه‌ قرمز (Amaranthus retroflexus) )

نویسندگان: ابراهیم ممنوعی , ابراهیم ایزدی دربندی , مهدی راستگو , محمد علی باغستانی , محمد حسن زاده خیاط ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده با استفاده (Amaranthus retroflexus L.) بهمنظور بررسی کارایی علفکش نیکوسولفورون در کنترل علفهای هرز تاجخروس ریشه قرمز از مواد افزودنی، آزمایشی در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. این آزمایش بهصورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی با چهار تکرار بود. تیمارهای آزمایش شامل کاربرد مواد افزودنی در 11 سطح روغنهای پنبهدانه، منداب، سویا، ذرت، آدیگور، ولک و هیدرومکس، سیتوگیت، ترند 90 و دیاُکتیل بههمراه شاهد (بدون کاربرد مواد افزودنی)، مقادیر کاربرد 50 و ،25 ،5/12 ،25/ 80 گرم ماده مؤثره در هکتار معادل صفر، 6 ،40 ،20 ،10 ، علفکش نیکوسولفورون در شش سطح صفر (شاهد)، 5 100 درصد دز توصیه شده علفکش بودند. صفات وزن خشک، وزن تر، بقا و درصد کنترل اندازگیری شد. نتایج نشان داد که مقدار علفکش، مواد افزودنی و اثر متقابل آنها اثر معنیدار بر ویژگیهای اندازهگیری شده داش تند. با افزایش مقدار کاربرد علف کش نیکوسولفورون وزن خشک، تر و بقا تاجخروس کاهش و درصد کنترل بهطور معنیدار افزایش یافت. همچنین نتایج نشان داد که با کاربرد بهطور معنیدار کاهش یافت و کارایی علفکش در کنترل تاجخروس بهطور معنیدار ED و 90 ED50 ،ED مواد افزودنی مقادیر پارمترهای 10 افزایش یافت، نتایج نشان داد که بیشترین پتانسیل نسبی علفکش در حضور دو ماده افزودنی هیدورمکس و ترند 90 به دست می آید، بهطوریکه با استفاده از این دو ماده افزودنی کارایی علفکش در کنترل وزن خشک و تر تاجخروس ریشه قرمز بیش از سه برابر شد.

کلمات کلیدی

, ترند, هیدرومکس, 50
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1071015,
author = {ممنوعی, ابراهیم and ایزدی دربندی, ابراهیم and راستگو, مهدی and محمد علی باغستانی and محمد حسن زاده خیاط},
title = {بررسی تأثیر مواد افزودنی بر کارایی علف‌کش نیکوسولفورون در کنترل تاج‌خروس ریشه‌ قرمز (Amaranthus retroflexus)},
journal = {تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی},
year = {2018},
volume = {8},
number = {1},
month = {June},
issn = {۲۲۵۱-۸۵۱۷},
pages = {45--59},
numpages = {14},
keywords = {ترند، هیدرومکس، 50},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تأثیر مواد افزودنی بر کارایی علف‌کش نیکوسولفورون در کنترل تاج‌خروس ریشه‌ قرمز (Amaranthus retroflexus)
%A ممنوعی, ابراهیم
%A ایزدی دربندی, ابراهیم
%A راستگو, مهدی
%A محمد علی باغستانی
%A محمد حسن زاده خیاط
%J تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی
%@ ۲۲۵۱-۸۵۱۷
%D 2018

[Download]