چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم ها , 2018-09-12

عنوان : ( طراحی مدل ارزیابی عملکرد کارکنان در سازمان‌های پروژه محور مبتنی بر تحلیل پوششی دادهها )

نویسندگان: سعید روشندل , مجید سالاری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یک پروژه تلاشی موقتی به منظور تولید محصول، خدمت یا نتیجه‌ای منحصربه‌فرد تعریف میشود. با توجه به این تعریف کارکنان سازمانهای پروژه محور در طی زمان و پروژههای مختلف، نقشهای متفاوتی ایفا میکنند. لذا تعریف شاخصهای اندازهگیری عملکرد با توجه به ماهیت متغیر شغل در این سازمانها امری چالش برانگیز میباشد. رویکردها و روشهای متداول ارزیابی عملکرد نمیتوانند تطبیق کاملی با این شرایط داشته باشند. چرا که بدین منظور ملزم خواهند شد تا از شاخصهایی استفاده کنند که به طور مستقیم عملکرد کاری فرد را مورد ارزیابی قرار نداده و صرفا معیارهای عمومی میباشند که وابسته به ماهیت کاری و تخصص کارکنان تغییر نمیکنند. در این تحقیق پس از مطالعه رویکردهای مختلف، روشی جدید مبتنی بر تحلیل پوششی دادهها طراحی گردیده است که علاوه بر چالش مطرح شده در ارتباط با نقشهای متغیر کارکنان، قادر است ماهیتهای شغلی و تخصصهای متفاوت آنان را نیز به طور کامل در نظر بگیرد.

کلمات کلیدی

, ارزیابی عملکرد, سازمانهای پروژه محور, تحلیل پوششی دادهها.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1071020,
author = {روشندل, سعید and سالاری, مجید},
title = {طراحی مدل ارزیابی عملکرد کارکنان در سازمان‌های پروژه محور مبتنی بر تحلیل پوششی دادهها},
booktitle = {چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم ها},
year = {2018},
location = {ايران},
keywords = {ارزیابی عملکرد، سازمانهای پروژه محور، تحلیل پوششی دادهها.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T طراحی مدل ارزیابی عملکرد کارکنان در سازمان‌های پروژه محور مبتنی بر تحلیل پوششی دادهها
%A روشندل, سعید
%A سالاری, مجید
%J چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم ها
%D 2018

[Download]