عصب روانشناسی, دوره (4), شماره (1), سال (2018-4) , صفحات (77-100)

عنوان : ( درمان فراشناخت و آموزش نوروفیدبک بر علائم اضطراب، نظمجویی هیجان و فعالیت امواج مغزی دانشجویان دختر دارای اختلال اضطراب اجتماعی (تک‌آزمودنی) )

نویسندگان: فاطمه غیور کاظمی , زهره سپهری شاملو , علی مشهدی , علی غنائی چمن آباد , فروزان پاسالار ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه: هدف این پژوهش مقایسه اثربخشی درمان فراشناخت و آموزش نوروفیدبک بر علائم اضطراب، نظم‌جویی هیجان و فعالیت امواج مغزی دانشجویان دختر دارای تشخیص اختلال اضطراب اجتماعی بود. روش:پژوهش حاضر از نوع تک آزمودنی است. 5‌ دانشجوی دختر با تشخیص اختلال اضطراب اجتماعی از دانشگاه فردوسی و دانشگاه فرهنگیان مشهد با استفاده از شیوه نمونه­گیری داوطلبانه و مصاحبه بالینی ساختاریافته و پرسشنامه هراس اجتماعی کانور انتخاب و پس از همتاسازی، به‌صورت تصادفی در گروه فراشناخت و نوروفیدبک جای‌دهی شدند. فراشناخت‌درمانی در8‌‌‌جلسه هفتگی و نوروفیدبک16‌جلسه، سه بار درهفته اجرا شد. آزمودنی‌ها در خط پایه، انتهای درمان و پیگیری، پرسشنامه نظم‌جویی هیجان را تکمیل کردند، پرسشنامه کانور دو بار در میانه درمان و امواج مغزی آزمودنی‌های نوروفیدبک نیز قبل وبعد درمان تکمیل وثبت گردید. برای تحلیل داده‌ها ازبازبینی نمودارها و شاخص درصد‌بهبودی استفاده شد. یافته‌ها: اثربخشی هردو درمان درعلائم اضطرابی آزمودنی‌ها مثبت و معنادار و بهبودی شرکت‌کننده‌ها درپیگیری ادامه یافته بود؛ اما اثربخشی هردو درمان برای نظم‌‌‌‌‌‌‌جویی هیجان معنادار نبود و تنها یکی از آزمودنی‌های گروه فراشناخت اثربخشی معناداری در آن نشان داد. همچنین، آزمودنی‌های نوروفیدبک، پس از درمان، امواج بهنجارتری را در موج آلفا و نقاط F3 وF4 داشتند. نتیجه گیری:درمجموع نتایج بیانگر تأثیر مثبت درمان فراشناخت ونوروفیدبک بر اضطراب اجتماعی و امواج مغزی آزمودنی‌ها بود؛ اما درنظم‌جویی هیجان تأثیر این دو روش درمانی قابل‌توجه نبود.

کلمات کلیدی

اضطراب اجتماعی؛ درمان فراشناخت؛ آموزش نوروفیدبک؛ نظم‌جویی هیجان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1071027,
author = {غیور کاظمی, فاطمه and سپهری شاملو, زهره and مشهدی, علی and غنائی چمن آباد, علی and پاسالار, فروزان},
title = {درمان فراشناخت و آموزش نوروفیدبک بر علائم اضطراب، نظمجویی هیجان و فعالیت امواج مغزی دانشجویان دختر دارای اختلال اضطراب اجتماعی (تک‌آزمودنی)},
journal = {عصب روانشناسی},
year = {2018},
volume = {4},
number = {1},
month = {April},
issn = {2476-5023},
pages = {77--100},
numpages = {23},
keywords = {اضطراب اجتماعی؛ درمان فراشناخت؛ آموزش نوروفیدبک؛ نظم‌جویی هیجان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T درمان فراشناخت و آموزش نوروفیدبک بر علائم اضطراب، نظمجویی هیجان و فعالیت امواج مغزی دانشجویان دختر دارای اختلال اضطراب اجتماعی (تک‌آزمودنی)
%A غیور کاظمی, فاطمه
%A سپهری شاملو, زهره
%A مشهدی, علی
%A غنائی چمن آباد, علی
%A پاسالار, فروزان
%J عصب روانشناسی
%@ 2476-5023
%D 2018

[Download]