مهندسی جغرافیایی سرزمین, دوره (2), شماره (4), سال (2019-2) , صفحات (51-61)

عنوان : ( ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح کنترل و بهره برداری از سیلاب حوضه آبخیز مود بیرجند )

نویسندگان: علی اکبر عنابستانی , سیده سمیه خاتمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از پروژه های آبخیزداری اجرا شده در ده سال گذشته طرح کنترل و بهره وری از سیلاب حوضه آبخیز مود بیرجند می‌باشد. از آنجا که رعایت ملاحظات زیست محیطی در ارتباط با اینگونه پروژه ها، ضرورتی اساسی در راستای دستیابی به توسعه پایدار به شمار می‌رود، ارزیابی عملکرد و اثرات زیست محیطی در قبل و بعد از اجرای طرح و پایش آن یسیار اهمیت دارد. در تحقیق حاضر به ارزیابی اثرات زیست محیطی بعد از اجرای طرح کنترل و بهره وری از سیلاب حوضه آبخیز مود بیرجند با استفاده از روش ارزیابی زیست محیطی SEA پرداخته شده‌است. نتایج بدست آمده حاکی از عدم توجه مطلوب طرح به اهداف توسعه پایدار و SEA است (میانگین 39/0 از مجموعه زیرمعیارها). به طوری که پایداری طبیعی محقق شده است. اما پایداری اقتصادی و اجتماعی کمترین رتبه را دارا می‌باشد و بیانگر عدم توجه طرح به ابعاد اقتصادی و بویژه اجتماعی توسعه پایدار می‌‎باشد. هرچند برنامه های آموزشی اجرا شده اما این برنامه ها جهت توانمندسازی اقتصادی بوده است و توجهی به جنبه های مشارکت مردمی، آگاهی و اعتمادسازی و پذیرش مردمی صورت نگرفته است. بدین لحاظ با بروز خشکسالی های چند دهه اخیر و رکود اقتصادی پیش آمده، روستائیان نیز بدلیل مواجهه با تنش های کم آبی و اقتصادی تصمیم به مهاجرت و یا تغییر فعالیت اقتصادی خود داده‌اند و در این میان تنازعاتی بر سر آب و مالکیت منابع پیش آمده‌است. این مسائل حاکی از لزوم توجه به ابعاد اجتماعی توسعه پایدار در طرح های آبخیزداری می‌باشد.

کلمات کلیدی

, ارزیابی اثرات زیست محیطی, طرح کنترل و بهره برداری سیلاب, حوضه آبخیز, مود بیرجند
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1071031,
author = {عنابستانی, علی اکبر and خاتمی, سیده سمیه},
title = {ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح کنترل و بهره برداری از سیلاب حوضه آبخیز مود بیرجند},
journal = {مهندسی جغرافیایی سرزمین},
year = {2019},
volume = {2},
number = {4},
month = {February},
issn = {2538-1490},
pages = {51--61},
numpages = {10},
keywords = {ارزیابی اثرات زیست محیطی، طرح کنترل و بهره برداری سیلاب، حوضه آبخیز، مود بیرجند},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح کنترل و بهره برداری از سیلاب حوضه آبخیز مود بیرجند
%A عنابستانی, علی اکبر
%A خاتمی, سیده سمیه
%J مهندسی جغرافیایی سرزمین
%@ 2538-1490
%D 2019

[Download]