روشهای پژوهش در کتابداری و اطلاع رسانی: رویکردها، رویه ها و کاربردها , 2010-03-03

عنوان : ( واکاوی برخی چالشهای استدلالی در پژوهش: آنچه دانشجویان علوم کتابداری و اطلاع رسانی نیز بایستی بدانند )

نویسندگان: شعله ارسطوپور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

1. استدلال یکی از زمینه های اصلی علم منطق بشمار می‌آید نظریه ها م مبنی اساسی استدلال نه تنها در حوزه منطق که در تمامی رشته های علمی، از علوم محض وکاربردی گرفته تا علوم اجتماعی و انسانی کاربرد دارد. محققان در هر رشته ای به منظور نتیجه گیری از یافته های پژوهش خود ( خواه کمی و خواه کیفی) از منطق استدلال میکنند و چنانچه این استدلال به درستی صورت پذیرد، امکان بروز خطا در نتیجه گیری نه تنها از ارزش پژوهش صورت گرفته می‌کاهدَ بلکه در نهایت امکان استفاده پذیری نتایج راتقلیل داده و یا از بین می‌برد. این نوشتارضمن واکاوی عمده چالش های استدلالی مطرح در پژهشها به صورت کلی و بیان دلایل احتمالی بروز آنها نموداری شماتیک از انواع و سلسله مراتب این چالش ها بر مبنای آرای والتون و گرین‌ول و همکاران وی ارائه می‌کند.بخش دیگر این نوشتار میزان توجه متون فارسی زبان در دسترس دانشجویان کتابداری و اطلاع رسانی به چالش های استدلالی متصور در پژهش را مد نظر قرار میدهد. بدین منظور کل کتابهای روش تحقیق موجود در دانشگاه فردوسی مشهد در حوزه های کتابداری و اطلاع رسانی (حوزه خاص)،‌ علوم اجتماعی(‌حوزه ی عام) علوم رفتاری و نیز روانشناسی (حوزه مرتبط) از نظر پرداختن و یا نپرداختن بع چالش های بیشتر مطرح شده، مورد بررسی قرار گرفته است. انتظار می‌رودکتابهای این سه حوزه، اگرچه تمام کتابهای روش پژوهش قابل مراجعه را شامل نمی‌شود. اما جامع عمده منابع مورد کتابهای این سه حوزه،‌ اگرچه تمام کتابهای روش پژوهش قابل مراجعه را شامل نمی‌شود، اما جامع عمده منابع مورد رجوع دانشجویان کتابداری و اطلاع رسانی باشد بدیهی است میزان توجه بیشتر به این چالشها در متون مورد استفاده حاکی از وجود پتانسیل اطلاعاتی بیشتری است که میتواند در اختیار دانشجویان این رشته قرار گیرد در نهایت باتوجه به نتایح حاصل، پیشنهادهایی پیرامون آموزش بهتر و نظام‌مندتر دانشجویان جهت احتراز از افتادن به دام چنین چالش هایی ارائه خواهد شد.

کلمات کلیدی

, چالشهای استدلالی در پژوهش, تعمیم های شتاب زده, خطا در نتیجه گیری.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1071036,
author = {ارسطوپور, شعله},
title = {واکاوی برخی چالشهای استدلالی در پژوهش: آنچه دانشجویان علوم کتابداری و اطلاع رسانی نیز بایستی بدانند},
booktitle = {روشهای پژوهش در کتابداری و اطلاع رسانی: رویکردها، رویه ها و کاربردها},
year = {2010},
location = {تهران, ايران},
keywords = {چالشهای استدلالی در پژوهش، تعمیم های شتاب زده، خطا در نتیجه گیری.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T واکاوی برخی چالشهای استدلالی در پژوهش: آنچه دانشجویان علوم کتابداری و اطلاع رسانی نیز بایستی بدانند
%A ارسطوپور, شعله
%J روشهای پژوهش در کتابداری و اطلاع رسانی: رویکردها، رویه ها و کاربردها
%D 2010

[Download]