همایش ملی کتابخانه و مردم کرمان , 2013-10-09

عنوان : ( تحلیل محتوای موضوعی مقالات علم اطلاعات و دانش‎شناسی: نگاهی ویژه به دو زمینه کاربری و کاربران و خدمات اطلاعاتی )

نویسندگان: شعله ارسطوپور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نوشته های علمی هر حوزه در بازه زمانی مختلف نشان از توجه متخصصان و نظریه پردازان آن حوزه به موضوعات قابل طرح و مورد نیاز هر جامعه علمی دارد. بنابراین، از طریق تحلیل محتوای موضوعی مقالات منتشر شده در هر حوزه بخصوص با در نظرگرفتن یک بازه زمانی خاص، امکان تحلیل گرایشهای علمی درآن حوزه فراهم است. تاکنون پژوهش هایی در خصوص تحلیل موضوعی و محتوایی نوشتار های علم اطلاعات و دانش شناسی صورت گرفته که عمده آنها به دهه ۷۰ و اوایل دهه ۸۰ مربوط است؛ اما با توجه به گذشت حدودا یک دهه از انجام بررسی های جامع در این زبان حوزه علم اطلاعات و دانش شناسی طی سالهای ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۰ پرداخته است. از دیگر سو با توجه به اهمیت کلیدی نقش کاربر،‌ بخش دوم نتایج این پژوهش بر دو موضوع «کاربری و کاربران» و نیز «خدمات اطلاعاتی» ارائه شده به کاربران متمرکز است. نتایج این بررسی حاکی از آن است که به صورت کلی در پاره ای ازحوزه های موضوعی نسبت به سایر حوزه ها در این بازه ۱۰ ساله فعالیت کمتری صورت گرفته است. این در حالی است که بسیاری از این حوزه های کمتر مورد توجه واقع شده، در عمل ارتباط مستقیم با خدمت رسانی به کاربران و جامعه مخاطب کتابداران دارد. از پیوند با فاز دوم این بررسی پس از تشکیل یک ماتریس دو سویه برای هر ساب و هر نشریه به صورت جداگانه و سپس تجمیع و تحلیل نتایج مشاهده شده که بیشترین ارتباط موضوعی زمینه کاربری و کاربران به بعد نیاز های اطلاعاتی و اطلاع یابی و همچنین خدمات اطلاعاتی به بستر کتابخانه ها و آرشیو ها مرتبط است. به بیان بهتر تعداد مقالاتی که در این نقطه تقاطع یافت میشوند نسبت به سایر نقاط تقاطع بیشتر است.

کلمات کلیدی

, گرایش های موضوعی مقالات, مقالات حوزه علم اطلاعات و دانش شناسی, مقالات حوزه کتابداری و اطلاع رسانی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1071038,
author = {ارسطوپور, شعله},
title = {تحلیل محتوای موضوعی مقالات علم اطلاعات و دانش‎شناسی: نگاهی ویژه به دو زمینه کاربری و کاربران و خدمات اطلاعاتی},
booktitle = {همایش ملی کتابخانه و مردم کرمان},
year = {2013},
location = {کرمان, ايران},
keywords = {گرایش های موضوعی مقالات، مقالات حوزه علم اطلاعات و دانش شناسی، مقالات حوزه کتابداری و اطلاع رسانی.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تحلیل محتوای موضوعی مقالات علم اطلاعات و دانش‎شناسی: نگاهی ویژه به دو زمینه کاربری و کاربران و خدمات اطلاعاتی
%A ارسطوپور, شعله
%J همایش ملی کتابخانه و مردم کرمان
%D 2013

[Download]