انجمن مهندسی صوتیات ایران, دوره (6), شماره (2), سال (2019-6) , صفحات (9-20)

عنوان : ( بررسی اثر امواج فراصدا بر فعالیت اوره آز محلول و تثبیت‌شده بر روی مواد نانو ساختار و سیلیکاژل )

نویسندگان: فاطمه زاهدی سالانقوچ , راضیه جلال , علی نخعی پور , رضا ایزدی نجف آبادی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مطالعه، اثر امواج فراصدا با بسامد پایین بر ساختار و فعالیت آنزیم اوره‌آز بررسی شد. برای این منظور، آنزیم اوره‌آز در بازه های زمانی متفاوت در معرض امواج فراصدا با بسامد ثابت 20 کیلوهرتز قرار گرفت، آنزیم اوره‌آز بر روی نانوذرات مغناطیسی اکسید آهن -Fe2O3- و سیلیکاژل فعال شده به ترتیب با بازده اتصال 89 درصد و 66 درصد تثبیت شد. فعالیت آنزیم، پارامترهای سینتیکی، pH و دمای بهینه آنزیم محلول و تثبیت شده تعیین شد. تغییرات ساختار آنزیم محلول، ناشی از امواج دهی بر اساس طیف های فلورسانس و فرابنفش تائید شد. فعالیت آنزیم در حضور امواج فراصدا افزایش می یابد. اعمال امواج حین فعالیت آنزیمی، باعث افزایش فعالیت آنزیم شد. در اثر اعمال امواج بر آنزیم محلول و تثبیت شده بر سیلیکاژل قبل از واکنش آنزیمی، فعالیت آنزیم و Vmax آن کاهش و Km افزایش یافت. این در حالی است که امواج‌ روی آنزیم تثبیت‌شده بر نانوذرات اکسید آهن تأثیری نداشتند.

کلمات کلیدی

, اوره آز, امواج فراصدا, تثبیت آنزیم, نانوذرات مغناطیسی اکسید آهن, سیلیکاژل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1071059,
author = {زاهدی سالانقوچ, فاطمه and جلال, راضیه and نخعی پور, علی and ایزدی نجف آبادی, رضا},
title = {بررسی اثر امواج فراصدا بر فعالیت اوره آز محلول و تثبیت‌شده بر روی مواد نانو ساختار و سیلیکاژل},
journal = {انجمن مهندسی صوتیات ایران},
year = {2019},
volume = {6},
number = {2},
month = {June},
issn = {2345-5748},
pages = {9--20},
numpages = {11},
keywords = {اوره آز، امواج فراصدا، تثبیت آنزیم، نانوذرات مغناطیسی اکسید آهن، سیلیکاژل},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثر امواج فراصدا بر فعالیت اوره آز محلول و تثبیت‌شده بر روی مواد نانو ساختار و سیلیکاژل
%A زاهدی سالانقوچ, فاطمه
%A جلال, راضیه
%A نخعی پور, علی
%A ایزدی نجف آبادی, رضا
%J انجمن مهندسی صوتیات ایران
%@ 2345-5748
%D 2019

[Download]