علوم و تکنولوژی پلیمر, دوره (31), شماره (1), سال (2018-4) , صفحات (15-26)

عنوان : ( Poly(styrene-alt-maleic anhydride) Conjugated with Spermine: Synthesis, Antibacterial Activity and Antibiotic Susceptibility )

نویسندگان: جلیل جاودانی بافکر , راضیه جلال , نوید رمضانیان , مرجان طغرائی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در دهه های اخیر، افزایش مقاومت آنتی بیوتیکی در برخی از پاتوژن های عفونت زای بیمارستانی از بزرگ ترین چالش های سلامت انسان شده است. از راه کارهای کاهش مقاومت باکتری ها به -مالئیک alt آنتی بیوتیک ها استفاده هم زمان از آنتی بیوتیک ها با پلیمرهای کاتیونی است. پلی(استیرن)، کوپلیمر زیست تخریب پذیری است که می تواند از راه بازشدن حلقه با عامل های PSMAانیدرید) ( زیست فعال مانند آلکیل آمین ها واکنش دهد. در این پژوهش، برای اولین بار، فعالیت ضدمیکروبی انتروکوکوس فکالیس ) و اثر آن بر مقاومت باکتری Spm-PSMA-اسپرمین (PSMAمزدوج پلیمر از Spm-PSMA به آنتی بیوتیک های سفتازیدیم و سیپروفلوکساسین بررسی شد. مزدوج پلیمر با اسپرمین در مجاورت کاتالیزور تری اتیل آمین زیر جو آرگون در دمای محیط PSMAواکنش سنتز و شناسایی آن با استفاده از روش های زیرقرمز تبدیل فوریه و گرماسنجی پویشی تفاضلی علیه دو باکتری عفونت زای بیمارستانی Spm-PSMA انجام شد. فعالیت ضدباکتری مزدوج پلیمر با روش رقیق سازی پی در پی دو برابر ارزیابی اسینتوباکتر بومانی و انتروکوکوس فکالیس به آنتی بیوتی کهای سیپروفلوکساسین و E. faecalis شد. قابلیت آن در کاهش مقاومت باکتری ) و تغییرات شکل شناسی در شرایط اسیدی ROS سفتازیدیم، میزان گونه های اکسیژن فعال ( ) به دلیل تشکیل پیوندهای هیدروژنی 197°C) و Spm-PSMA ارزیابی شد. دمای انتقال شیشه ای ) است. مزدوج پلیمر 164°C اولیه (PSMA بین مولکولی بیشتر از دمای انتقال شیشه ای به طوری انتروکوکوس فکالیس در شرایط اسیدی باعث کاهش رشد باکتری گرم مثبت Spm-PSMA است. اسینتوباکتر بومانی مستقل از غلظت شده و فاقد فعالیت ضدباکتری علیه باکتری گرم منفی به آنتی بیوتیک های سفتازیدیم و سیپروفلوکساسین در انتروکوکوس فکالیس حساسیت باکتری افزایش یافت. نتایج میکروسکوپی الکترونی 5/5 برابر pH و Spm-PSMAمجاورت مزدوج پلیمر Spm-PSMA با وجود مزدوج پلیمر انتروکوکوس فکالیس پویشی نشان داد، شکل باکتری به تنهایی و هم زمان با آنتی بیوتیک ها از کوکسی به کوکوباسیل تغییر می یابد. نتایج این پژوهش پلیمری زیست سازگار با فعالیت ضدباکتری و حساسیت Spm-PSMA نشان داد، مزدوج پلیمر است.

کلمات کلیدی

, مزدوج پلی(استیرن-مالئیک انیدرید)اسپرمین, مقاومت آنتی بیوتیکی, سیپروفلوکساسین, سفتازیدیم, انترو کوک وس ف ک الیس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1071063,
author = {جاودانی بافکر, جلیل and جلال, راضیه and رمضانیان, نوید and طغرائی, مرجان},
title = {Poly(styrene-alt-maleic anhydride) Conjugated with Spermine: Synthesis, Antibacterial Activity and Antibiotic Susceptibility},
journal = {علوم و تکنولوژی پلیمر},
year = {2018},
volume = {31},
number = {1},
month = {April},
issn = {1016-3255},
pages = {15--26},
numpages = {11},
keywords = {مزدوج پلی(استیرن-مالئیک انیدرید)اسپرمین، مقاومت آنتی بیوتیکی، سیپروفلوکساسین، سفتازیدیم، انترو کوک وس ف ک الیس},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T Poly(styrene-alt-maleic anhydride) Conjugated with Spermine: Synthesis, Antibacterial Activity and Antibiotic Susceptibility
%A جاودانی بافکر, جلیل
%A جلال, راضیه
%A رمضانیان, نوید
%A طغرائی, مرجان
%J علوم و تکنولوژی پلیمر
%@ 1016-3255
%D 2018

[Download]