علوم و مهندسی آبیاری, سال (2019-5)

عنوان : ( بررسی آزمایشگاهی تاثیر زمان تحکیم بر نرخ فرسایش رسوبات چسبنده )

نویسندگان: زهرا طاهری سرتشنیزی , کاظم اسماعیلی , حسین صمدی بروجنی , سعیدرضا خداشناس ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

انتقال رسوبات چسبنده توسط جریان، پدیده پیچیده‌ای است که برای مدیریت رسوب در کانال‌های انتقال اهمیت اساسی دارد. در این تحقیق با استفاده از فلوم دایره ای به بررسی فرآیند فرسایش رسوبات چسبنده پرداخته شد. بر اساس نتایج استوانه ته‌نشینی، زمان تحکیم رسوبات 1، 3، 14 و 28 روز در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که فرسایش رسوبات تابعی از زمان تحکیم و تنش برشی بستر است. هم‌چنین مشاهده شد با افزایش تنش‌برشی، با زمان تحکیم یک روز نوع فرسایش از نوع سطحی به توده‌ای تبدیل می‌شود در حالی که در دوره‌های تحکیم دیگر در تمام تنش‌ها، نوع فرسایش سطحی است. تنش‌برشی آستانه فرسایش رسوبات چسبنده بستر برای زمان های تحکیم انتخابی 1، 3، 14 و 28 روز بترتیب 15/0، 62/0، 83/0 و 11/1 نیوتن بر متر مربع بدست آمد. در همین راستا نتایج حاکی از آن است که در تنش‌برشی یکسان، افزایش دوره تحکیم، موجب کاهش نرخ فرسایش گردیده است

کلمات کلیدی

, تنش برشی بحرانی, غلظت تعادلی, فرسایش, فلوم دایره ای
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1071090,
author = {طاهری سرتشنیزی, زهرا and اسماعیلی, کاظم and حسین صمدی بروجنی and خداشناس, سعیدرضا},
title = {بررسی آزمایشگاهی تاثیر زمان تحکیم بر نرخ فرسایش رسوبات چسبنده},
journal = {علوم و مهندسی آبیاری},
year = {2019},
month = {May},
issn = {2588-5952},
keywords = {تنش برشی بحرانی، غلظت تعادلی، فرسایش، فلوم دایره ای},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی آزمایشگاهی تاثیر زمان تحکیم بر نرخ فرسایش رسوبات چسبنده
%A طاهری سرتشنیزی, زهرا
%A اسماعیلی, کاظم
%A حسین صمدی بروجنی
%A خداشناس, سعیدرضا
%J علوم و مهندسی آبیاری
%@ 2588-5952
%D 2019

[Download]