فقه و اصول, دوره (50), شماره (2), سال (2018-8) , صفحات (9-21)

عنوان : ( خیار شرط در صلح )

نویسندگان: عبداله بهمن پوری , محمدحسن حائری , محمدتقی فخلعی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

عقد صلح به عنوان یکی از مهمترین عقود در فقه و حقوق اسلام جایگاه ویژهای دارد. جریان خیار شرط در ایـن عقد با توجه به خاصیت پایانبخشی صلح به نزاع حاصل از معاملات، مورد تردید فقیهان امامیـه واقـع شـده اسـت. ایشان با این استدلال که صلح برای رفع نزاع در معاملات تشریع شده و لزوم آن حکمـی اسـت، جریـان خیـار را در عقد صلح ممنوع دانستهاند. این پژوهش با رویکردی تحلیلی به نقد ادلـه مانعـان پرداختـه و در پرتـو اصـولی چـون حاکمیت اراده در عقود، از جریان خیار شرط در صلح حمایت میکند.

کلمات کلیدی

, صلح, خیار شرط, حاکمیت اراده
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1071103,
author = {عبداله بهمن پوری and حائری, محمدحسن and فخلعی, محمدتقی},
title = {خیار شرط در صلح},
journal = {فقه و اصول},
year = {2018},
volume = {50},
number = {2},
month = {August},
issn = {2008-9139},
pages = {9--21},
numpages = {12},
keywords = {صلح، خیار شرط، حاکمیت اراده},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T خیار شرط در صلح
%A عبداله بهمن پوری
%A حائری, محمدحسن
%A فخلعی, محمدتقی
%J فقه و اصول
%@ 2008-9139
%D 2018

[Download]