اولین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران , 2015-09-19

عنوان : ( تعیین مدل مناسب برای تخمین وراثت پذیری صفات کیفیت خارجی تخممرغ در مرغان بومی خراسان رضوی )

نویسندگان: زهرا خیرخواه , سعید حسنی , سعید زره داران , مجتبی آهنی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از تحقیق حاضر، تخمین مولفه های واریانس و وراثت پذیری صفات کیفیت خارجی تخم مرغ در مرغان بومی استان خراسان رضوی مطابق با مدل مناسب بود. به این منظور، 1000 تخم مرغ از نسل نهم مرغان این مرکز در سن 28 و 29 هفتگی جمعآوری شده و کیفیت اجزای خارجی آنها اندازه گیری شد. صفات مورد بررسی با استفاده از روش آماری بیزی و 6 مدل حیوانی توسط نرم افزار Gibbs3f90 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. مدل مناسب برای هر صفت با استفاده از معیار اطلاعاتی انحراف تعیین شد. برای صفات وزن تخم، وزن مخصوص، طول تخم و شاخص شکل، مدلی که علاوه بر اثر ژنتیکی مستقیم، اثر محیط دائمی مادری را نیز شامل می شد، به عنوان مناسبترین مدل تعیین گردید. برای صفتهای عرض تخم مرغ، مقاومت پوسته، وزن پوسته و ضخامت پوسته مدل شامل اثر ژنتیکی مستقیم و مادری و نیز اثر محیط دائمی مادری به عنوان مناسبترین مدل تعیین شد. مقادیر وراثت پذیری مستقیم از 11 / 0 برای صفت شاخص شکل تا 28 / 0 برای صفات وزن تخم مرغ و وزن پوسته تخمین زده شدند. همچنین وراثت پذیری مادری نیز از 05 / 0 برای صفت ضخامت پوسته تا 13 / 0 برای صفت وزن پوسته بدست آمد . نتایج نشان داد که نادیده گرفتن اثرات مادری در مدل، منجر به برآورد اریب وراثتپذیری مستقیم برای بیشتر صفات مورد بررسی می شود.

کلمات کلیدی

, اثر مادری, صفات کیفیت خارجی تخم مرغ, مرغان بومی, وراثت پذیری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1071106,
author = {زهرا خیرخواه and سعید حسنی and زره داران, سعید and مجتبی آهنی},
title = {تعیین مدل مناسب برای تخمین وراثت پذیری صفات کیفیت خارجی تخممرغ در مرغان بومی خراسان رضوی},
booktitle = {اولین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران},
year = {2015},
location = {تهران, ايران},
keywords = {اثر مادری، صفات کیفیت خارجی تخم مرغ، مرغان بومی، وراثت پذیری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تعیین مدل مناسب برای تخمین وراثت پذیری صفات کیفیت خارجی تخممرغ در مرغان بومی خراسان رضوی
%A زهرا خیرخواه
%A سعید حسنی
%A زره داران, سعید
%A مجتبی آهنی
%J اولین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
%D 2015

[Download]