اولین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران , 2015-09-19

عنوان : ( مقایسه مدل های مختلف برای تخمین وراثت پذیری صفات کیفیت داخلیتخم مرغ در مرغان بومی استان خراسان رضوی )

نویسندگان: زهرا خیرخواه , سعید حسنی , سعید زره داران , مونا صالحی نسب ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هفتگی جمع آوری و کیفیت اجزای داخلی آنها اندازه گیری شد. 6 مدل حیوانی تک صفتی برای تخمین وراثت پذیری صفات قطر زرده، ارتفاع زرده، وزن زرده، شاخص زرده، قطر سفیده، ارتفاع سفیده، وزن سفیده، شاخص سفیده و واحد ها و مقایسه شدند. این صفات با استفاده از روش آماری بیزی توسط نرم افزار Gibbs3f90 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. مدل مناسب برای هر صفت با استفاده از معیار اطلاعاتی انحراف تعیین شد. مقادیر وراثتپذیری مستقیم براساس مدل مناسب از 08 / 0 برای صفت ارتفاع سفیده تا 27 / 0 برای صفت شاخص زرده تخمین زده شدند. همچنین وراثت پذیری مادری نیز از 03 / 0 برای صفت شاخص زرده تا 13 / 0 برای صفت ارتفاع سفیده بدست آمد . نتایج نشان داد که نادیده گرفتن اثرات مادری در مدل، منجر به برآورد اریب وراثت- پذیری مستقیم برای بیشتر صفات مورد بررسی می شود.

کلمات کلیدی

, اثر مادری, صفات کیفیت داخلی تخم مرغ, مرغان بومی, وراثت پذیری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1071108,
author = {زهرا خیرخواه and سعید حسنی and زره داران, سعید and مونا صالحی نسب},
title = {مقایسه مدل های مختلف برای تخمین وراثت پذیری صفات کیفیت داخلیتخم مرغ در مرغان بومی استان خراسان رضوی},
booktitle = {اولین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران},
year = {2015},
location = {تهران, ايران},
keywords = {اثر مادری، صفات کیفیت داخلی تخم مرغ، مرغان بومی، وراثت پذیری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسه مدل های مختلف برای تخمین وراثت پذیری صفات کیفیت داخلیتخم مرغ در مرغان بومی استان خراسان رضوی
%A زهرا خیرخواه
%A سعید حسنی
%A زره داران, سعید
%A مونا صالحی نسب
%J اولین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
%D 2015

[Download]