علوم دامی, دوره (5), شماره (119), سال (2018-8) , صفحات (169-182)

عنوان : ( اثرات افزودن ملاس چغندر و دانه جو و پژمرده نمودن بر فراسنجه های کمی و کیفی علوفه سیلو شده کلزا )

نویسندگان: مجید نظام دوست , تقی قورچی , سمانه اربابی , سعید زره داران , سیدمحمدمهدی سیدالموسوی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این آزمایش با هدف تعیین تاثیر افزودن ملاس، دانه جو و زمان تاخیر در تهیه سیلاژ بر کیفیت ظاهری و ارزش تغذیه ای سیلاژ کلزا انجام شد. داده ها در قالب طرح کاملا تصادفی و آرایه فاکتوریل 2×4 آنالیز شدند. تیمارهای آزمایشی شامل: 1) سیلاژ بدون افزودنی (شاهد) بدون تاخیر در تهیه سیلاژ، 2) سیلاژ بدون افزودنی با 48 ساعت تاخیر در تهیه سیلاژ 3) افزودن 5 درصد ملاس بدون تاخیر در تهیه سیلاژ ، 4) افزودن 5 درصد ملاس با 48 ساعت تاخیر در تهیه سیلاژ ، 5) افزودن 5 درصد دانه جو بدون تاخیر در تهیه سیلاژ ، 6) افزودن 5 درصد دانه جو با 48 ساعت تاخیر در تهیه سیلاژ ، 7) افزودن 5/2 درصد ملاس 5/2 درصد دانه جو بدون تاخیر در تهیه سیلاژ و 8) افزودن 5/2 درصد ملاس 5/2 درصد دانه جو با 48 ساعت تاخیر در تهیه سیلاژ بودند. هر کدام از افزودنی ها در دو زمان مختلف با علوفه کلزا مخلوط شدند (صفر و 48 ساعت پس از برداشت) ، و سپس در سطل های پلاستیکی، به مدت 60 روز در دمای 25 درجه سانتیگراد نگهداری شدند. مطابق نتایج، افزودن ملاس باعث افزایش کربوهیدرات های محلول در آب، کاهش PH، فیبر نامحلول در شوینده خنثی و اسیدی شد (05/0>P). تاخیر در تهیه سیلاژ، سبب بهبود شرایط ظاهری، افزایش PH و پروتئین خام سیلاژ گردید (05/0>P). تیمار دارای ملاس و دانه جو با 48 ساعت تاخیر در سیلو کردن، عملکرد بهتری به لحاظ خصوصیات ظاهری، ترکیبات شیمیایی و قابلیت هضم سیلاژ کلزا داشت.

کلمات کلیدی

, سیلاژ علوفه کلزا, ملاس و دانه جو, تاخیر در سیلو
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1071109,
author = {مجید نظام دوست and تقی قورچی and سمانه اربابی and زره داران, سعید and سیدمحمدمهدی سیدالموسوی},
title = {اثرات افزودن ملاس چغندر و دانه جو و پژمرده نمودن بر فراسنجه های کمی و کیفی علوفه سیلو شده کلزا},
journal = {علوم دامی},
year = {2018},
volume = {5},
number = {119},
month = {August},
issn = {2588-6436},
pages = {169--182},
numpages = {13},
keywords = {سیلاژ علوفه کلزا، ملاس و دانه جو، تاخیر در سیلو},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثرات افزودن ملاس چغندر و دانه جو و پژمرده نمودن بر فراسنجه های کمی و کیفی علوفه سیلو شده کلزا
%A مجید نظام دوست
%A تقی قورچی
%A سمانه اربابی
%A زره داران, سعید
%A سیدمحمدمهدی سیدالموسوی
%J علوم دامی
%@ 2588-6436
%D 2018

[Download]