اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست , 2015-03-16

عنوان : ( برآورد پارامترهای ژنتیکی و فنوتیپی صفات تولید و ترکیبات شیرشتر استان گلستان )

نویسندگان: رقیه طعنه گنبدی , مجتبی آهنی آذری , سعید زره داران , علیرضا خان احمدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از این تحقیق بررسی ارتباط بین ژن کاپاکازئین با صفات تولید و ترکیبات شیر شتر در استان گلستان میباشد.برای از هر DNA این منظور از 100 نفر شتر از شهرهای آققلا، گنبد و بندر ترکمن نمونه گیری خون به عمل آمد. استخراج ژن کاپاکازئین با DNA یک از نمونه های خون با استفاده از روش بهینه یافته نمکی انجام گرفت. پس از مرحله استخراج، تکثیر گردید. جهت تعیین ژنوتیپ، محصول واکنش زنجیره ای پلیمراز توسط (PCR) استفاده از واکنش زنجیره ای پلیمراز حاصله با استفاده از ژل آگارز 3/5% الکتروفورز و جدا سازی شدند. DNA مورد هضم قرار گرفته و قطعات ALU1 آنزیم به ترتیب با فراوانی 0/18، 0/27 و 0/55 بود. ارتباط BB و AA، AB نتایج حاصل از باندهای الکتروفورزی سه ژنوتیپ بین ژن کاپاکازئین با صفات مورد مطالعه شامل، تولید شیر وترکیبات شیر (چربی، پروتئین، لاکتوز و مواد جامد بدون چربی تخمین زده شد. ژن کاپاکازئین اثر معنی داری بر روی تولید و هیچ یک از SAS ، نرم افزار GLM شیر) با استفاده از رویه ترکیبات شیر(چربی، پروتئین،لاکتوز و مواد جامد بدون چربی شیر) نداشت. براساس نتایج این تحقیق انتخاب براساس چند شکلی ژن کاپاکازئین نمیتواند در بهبود ژنتیکی صفات تولید و ترکیبات شیر در شتر های استان گلستان مؤثر باشد.

کلمات کلیدی

, چندشکلی, ژن, شتر, کاپاکازئین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1071111,
author = {رقیه طعنه گنبدی and مجتبی آهنی آذری and زره داران, سعید and علیرضا خان احمدی},
title = {برآورد پارامترهای ژنتیکی و فنوتیپی صفات تولید و ترکیبات شیرشتر استان گلستان},
booktitle = {اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست},
year = {2015},
location = {تهران, ايران},
keywords = {چندشکلی، ژن، شتر، کاپاکازئین},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T برآورد پارامترهای ژنتیکی و فنوتیپی صفات تولید و ترکیبات شیرشتر استان گلستان
%A رقیه طعنه گنبدی
%A مجتبی آهنی آذری
%A زره داران, سعید
%A علیرضا خان احمدی
%J اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
%D 2015

[Download]