پژوهشهای علوم دامی ایران, دوره (9), شماره (4), سال (2018-1) , صفحات (461-470)

عنوان : ( مقایسه مدل های مختلف برای برآورد وراثت پذیری صفات کیفیت تخم مرغ در مرغان بومی استان خراسان رضوی )

نویسندگان: زهرا خیرخواه , سعید حسنی , سعید زره داران , مجتبی آهنی آذری , محمدهادی سخاوتی , مونا صالحی نسب ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از تحقیق حاضر، برآورد و مقایسه مولفه های واریانس و وراثت پذیری صفات کیفیت تخم مرغ در مرغ های بومی استان خراسان رضوی با مدل های مختلف بود. به این منظور، ۱۰۰۰ تخم مرغ مربوط به ۷۷۵ مرغ دارای شجره از مرکز اصلاح نژاد مرغ بومی خراسان رضوی در سن ۲۸ و ۲۹ هفتگی جمع آوری شده و کیفیت اجزای خارجی و داخلی آنها اندازه گیری شد. صفات مورد بررسی با استفاده از روش بیز و ۶ مدل حیوانی با استفاده از نرم افزار Gibbs۳f۹۰ آنالیز شدند. مدل مناسب برای هر صفت با استفاده از معیار انحراف اطلاعات تعیین شد. نتایج نشان داد که استفاده از مدل های دربردارنده ی اثرات ژنتیکی مادری و محیط دائمی مادری برای ارزیابی تمام صفات کیفیت تخم مرغ مورد مطالعه به غیر از قطر سفیده و شاخص سفیده در مرغ های بومی خراسان رضوی مناسب تر است. وراثت پذیری مستقیم از ۰۸/۰ برای صفت ارتفاع سفیده تا ۲۸/۰ برای صفات وزن تخم مرغ و وزن پوسته برآورد شد. وراثت پذیری مادری نیز از ۰۳/۰ برای صفت شاخص زرده تا ۱۳/۰ برای صفات ارتفاع سفیده و وزن پوسته به دست آمد. نتایج نشان داد که در نظر گرفتن اثرات مادری در مدل، منجر به برآورد نا اریب وراثت پذیری مستقیم برای بیشتر صفات مورد بررسی می شود.

کلمات کلیدی

اثر مادری; روش بیزی; کیفیت تخم مرغ; مدل آماری; مرغ بومی; وراثت پذیری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1071112,
author = {زهرا خیرخواه and سعید حسنی and زره داران, سعید and مجتبی آهنی آذری and سخاوتی, محمدهادی and مونا صالحی نسب},
title = {مقایسه مدل های مختلف برای برآورد وراثت پذیری صفات کیفیت تخم مرغ در مرغان بومی استان خراسان رضوی},
journal = {پژوهشهای علوم دامی ایران},
year = {2018},
volume = {9},
number = {4},
month = {January},
issn = {2008-3106},
pages = {461--470},
numpages = {9},
keywords = {اثر مادری; روش بیزی; کیفیت تخم مرغ; مدل آماری; مرغ بومی; وراثت پذیری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقایسه مدل های مختلف برای برآورد وراثت پذیری صفات کیفیت تخم مرغ در مرغان بومی استان خراسان رضوی
%A زهرا خیرخواه
%A سعید حسنی
%A زره داران, سعید
%A مجتبی آهنی آذری
%A سخاوتی, محمدهادی
%A مونا صالحی نسب
%J پژوهشهای علوم دامی ایران
%@ 2008-3106
%D 2018

[Download]