دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار , 2014-08-23

عنوان : ( تعیین پلی مورفیسم ژن کاپاکازئین (κ-CSN) در جمعیت شترهای استان گلستان با استفاده از تکنیک PCR-RFLP )

نویسندگان: رقیه طعنه گنبدی , مجتبی آهنی آذری , سعید زره داران , علیرضا خان احمدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کاپاکازئین یکی از اجزای مهم پروتئینی از خانواده پروتئین های کازئینی در شیر که نقش مهمی را در ثبات میسل ها به عهده داشته که در راندمان تبدیل شیر به پنیر دارای اهمیت ویژه ای در صنعت پنیر سازی است. هدف از این تحقیق بررسی رفتار ژن کاپا کازئین (κ-CSN) در جمعیت شترهای استان گلستان بوده است. برای این منظور از 100 نفر شتر از شهرهای آق قلا، گنبد و بندرترکمن نمونه گیری خون به عمل آمد. استخراج DNA از هر یک از نمونه های خون با استفاده از روش بهینه یافته نمکی انجام گرفت. پس از مرحله استخراج ، DNA با استفاده از یک جفت آغازگر قطعه 488bp از جفت باز 137-تا جفت باز 351 از طرفین انتهای 5 ژن کاپازئین با استفاده از واکنش زنجیره ای پلیمراز (PCR) تکثیر گردید. جهت تعیین ژنوتیپ، محصول واکنش زنجیره ای پلیمراز توسط آنزیم ALU1 مورد هضم قرار گرفته و قطعات DNA حاصله با استفاده از ژل آگارز 3/5% الکتروفورز و جداسازی شدند. نتایج حاصل از باندهای الکتروفورزی سه ژنوتیپ AB، AA و BB به ترتیب با فراوانی 0/18، 0/27 و 0/55 بود. نتایج بدست آمده از این تحقیق نشان می دهد که ژن کاپاکازئین همانند آنچه در گاو وجود دارد پلی مورف می باشد. میزان هتروزایگوسیتی مشاهده شده در جمعیت مورد بررسی 27% بود که نشاندهنده تنوع ژنتیکی نسبتا کم در این جمعیت برای این ژن می باشد. میزان هتروزایگوسیتی مورد انتظار در این جمعیت 43/37% محاسبه شد. همچنین میزان کل X^2 محاسبه شده برابر با 14/43 بود که در سطح احتمال 0/01 دارای تفاوت معنی داری است بنابراین جمعیت در تعادل هاردی-واینبرگ نمی باشد.

کلمات کلیدی

, پلی مورفیسم, ژن , شتر, کاپا-کازئین, PCR- RFLP
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1071127,
author = {رقیه طعنه گنبدی and مجتبی آهنی آذری and زره داران, سعید and علیرضا خان احمدی},
title = {تعیین پلی مورفیسم ژن کاپاکازئین (κ-CSN) در جمعیت شترهای استان گلستان با استفاده از تکنیک PCR-RFLP},
booktitle = {دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار},
year = {2014},
location = {همدان, ايران},
keywords = {پلی مورفیسم، ژن ، شتر، کاپا-کازئین، PCR- RFLP},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تعیین پلی مورفیسم ژن کاپاکازئین (κ-CSN) در جمعیت شترهای استان گلستان با استفاده از تکنیک PCR-RFLP
%A رقیه طعنه گنبدی
%A مجتبی آهنی آذری
%A زره داران, سعید
%A علیرضا خان احمدی
%J دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
%D 2014

[Download]