همایش ملی گیاهان دارویی , 2013-11-20

عنوان : ( تاثیر گیاه گل همیشه بهار calendula officinalis بر تیتر آنتی بادی علیه نیوکاسل و گلبول قرمز گوسفند SRBC جوجه های گوشتی درشرایط تنش گرمایی )

نویسندگان: عادی علی نژاد , یوسف جعفری آهنگری , سیدرضا هاشمی , سعید زره داران ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این آزمایش به منظور بررسی اثر استفاده از گیاه گل همیشه بهار بر تیتر آنتیبادی علیه ویروس نیوکاسل و گلبول قرمز گوسفندی جوجههای گوشتی در شرایط تنش گرمایی انجام گرفت. بدین منظور، از 160 قطعه جوجه خروس یک روزه از سویه راس، در قالب طرح کاملاً تصادفی شامل 4 تیمار ، 4 تکرار در هر تیمار و 10 قطعه جوجه در هر تکرار استفاده شد. جهت اعمال تنش گرمایی، دمای سالن به مدت 6 ساعت در دمای درجه سانتیگراد تنظیم شد. در روزهای 28 و 35 از دوره پرورش چهار پرنده از هر تکرار انتخاب و 0/1 میلی لیتر گلبول قرمز گوسفندی 25 درصد بافر فسفات در عضله سینه جوجه تزریق خواهد شد. 7 روز بعد از تزریق خونگیری جهت تعیین عیار پادتن انجام خواهند شد. در سن 14 روزگی، واکسن نیوکاسل به جوجه ها تزریق شد و در سن 28 و 42 روزگی ( 2و 4 هفته پس از تزریق واکسن) خونگیری از سیاهرگ بال جوجه ها جهت تعیین تیتر آنتی بادی علیه نیوکاسل از روش هموگلوتیناسیون استفاده شد. نتایج نشان داد که در رابطه با تیتر آنتی بادی علیه ویروس نیوکاسل اختلاف معنی داری بین تیمار ها وجود نداشت. در مورد تیتر آنتی بادی علیه گلبول قرمز گوسفندی تیمار شاهدی که تحت تنش گرمایی قرار داشت دارای کمترین میزان تیتر و تیمار 3 درصد گل همیشه بهار در هر دو شرایط تنش و غیر تنش دارای بیشترین میزان تیتر آنتی بادی بود 0/5 >P.

کلمات کلیدی

, تنش گرمایی, همیشه بهار , سیستم ایمنی, جوجه گوشتی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1071128,
author = {عادی علی نژاد and یوسف جعفری آهنگری and سیدرضا هاشمی and زره داران, سعید},
title = {تاثیر گیاه گل همیشه بهار calendula officinalis بر تیتر آنتی بادی علیه نیوکاسل و گلبول قرمز گوسفند SRBC جوجه های گوشتی درشرایط تنش گرمایی},
booktitle = {همایش ملی گیاهان دارویی},
year = {2013},
location = {آمل, ايران},
keywords = {تنش گرمایی-همیشه بهار -سیستم ایمنی-جوجه گوشتی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر گیاه گل همیشه بهار calendula officinalis بر تیتر آنتی بادی علیه نیوکاسل و گلبول قرمز گوسفند SRBC جوجه های گوشتی درشرایط تنش گرمایی
%A عادی علی نژاد
%A یوسف جعفری آهنگری
%A سیدرضا هاشمی
%A زره داران, سعید
%J همایش ملی گیاهان دارویی
%D 2013

[Download]