اولین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار , 2014-03-13

عنوان : ( تأثیر سیلوی یونجه غنی شده با لاکتورابسیلوس پلانتارم و تفاله جغندرقند ملاس دار بر پارامترهای خون گاوهای شیری هلشتاین )

نویسندگان: مهران تکه خلف , نورمحمد تربتی نژاد , سعید زره داران , عبدالحکیم توغدری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از این تحقیق بررسی تأثیر افزودن لاکتوبایلوس پلانتارم و تفاله چغندرقند ملاس دار بر فراسنجه های خونی گاوهای شیری بود. تیمارهای آزمایشی شامل: 1-یونجه سیلو شده بدون افزودنی (شاهد)، 2-یونجه به همراه تفاله جغندرقند ملاس دار، 3-یونجه به همراه افزودنی میکروبی ایکوسایل، 4-یونجه به همراه تفاله جغندرقند ملاس دارو افزودنی میکروبی ایکوسایل بود. در این آزمایش از 8 راس گاو شیری اصیل هلشتاین شکم سوم با میانگین تولید روزانه 1/2±25 کیلوگرم در روز استفاده شد. جیره های آزمایش با نسبت 40 درصد علوفه و 60 درصد کنسانتره تغذیه شده اند. حیوانات به صورت جداگانه در جایگاه های انفرادی نگهداری و با جیره های مخلوط تغذیه شده و دسترسی آزاد به آب و بلوک های نمک داشتند. نمونه گیری برای تعیین پارامترای خون در روز آخر هر دوره صورت گرفت. داده ها توسط طرح آماری چرخشی با چهار تیمار در چهار دوره 21 روزه تجزیه گردید. نتایج نشان داد که میانگین غلظت گلوکز، تری گلیسیرید، کلسترول و نیتروژن اوره ای خون در گاوهای تغذیه شده با سیلوی یونجه بدون افزودنی و گاوهای تغذیه شده با سیلوی یونجه غنی شده توسط تفاله جغندرقند ملاس دار و لاکتوباسیلوس پلانتارم تفاوت معنی داری وجود نداشت (p<0/05). میانگین تعداد لنفوسیت و ائوزینوفیل در بین تیمارها تفاوت معنی داری نداشتند (p<0/05). اما میزان نوتروفیل در تیمار 3 و مونوسیت در تیمار 4 به طور معنی داری بالاتر بود.

کلمات کلیدی

, یونجه سیلو شده, فراسنجه های خون, افزودنی, گاو شیری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1071129,
author = {مهران تکه خلف and نورمحمد تربتی نژاد and زره داران, سعید and عبدالحکیم توغدری},
title = {تأثیر سیلوی یونجه غنی شده با لاکتورابسیلوس پلانتارم و تفاله جغندرقند ملاس دار بر پارامترهای خون گاوهای شیری هلشتاین},
booktitle = {اولین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار},
year = {2014},
location = {همدان, ايران},
keywords = {یونجه سیلو شده، فراسنجه های خون، افزودنی، گاو شیری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تأثیر سیلوی یونجه غنی شده با لاکتورابسیلوس پلانتارم و تفاله جغندرقند ملاس دار بر پارامترهای خون گاوهای شیری هلشتاین
%A مهران تکه خلف
%A نورمحمد تربتی نژاد
%A زره داران, سعید
%A عبدالحکیم توغدری
%J اولین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
%D 2014

[Download]