سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی) , 2012-09-03

عنوان : ( بررسی مقاومت ژنتیکی زنبور عسل به کنه واروآ با استفاده از مارکر مولکولی ISSR )

نویسندگان: حبیب اله طاشی , مجتبی آهنی آذری , سعید زره داران , یوسف جعفری آهنگری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از بزرگترین مشکلات صنعت زنبورداری در کشور آلودگی کلنیهای زنبور عسل به کنه واروآ است. متخصصین اصلاح زنبور عسل تلاش میکنند زنبورهای عسل مقاوم به کنه واروآ را شناسایی و گسترش دهند. بررسی مقاومت ژنتیکی به کمک نشانگرهای مولکولی راه کار مطمئن برای پی بردن به عامل ژنتیکی مقاومت میباشد. تکنیک ISSR ابزاری مناسب در مطالعه تنوع ژنتیکی است و بطور گستردهای در حشراتی همچون کرم ابریشم و زنبور عسل استفاده شده است. در این مطالعه از 12 کلنی زنبور عسل در 4 گروه استفاده شده است. سه گروه با سه سطح مقاومت قوی، متوسط و ضعیف از مرکز اصلاح نژاد زنبور عسل استان گلستان و یک گروه حساس به کنه واروآ از یکی از زنبورستانهای استان انتخاب شده است. در این مطالعه میانگین هتروزیگوسیتی 0/2248 برآورد گردید. بیشترین آلل مشاهده شده، آلل چند شکلی و درصد چند شکلی در پرایمر شماره یک GACA)4CT مشاهده گردید. بیشترین فاصله ژنتیکی بین گروه اول مقاوم به کنه واروآ و گروه سوم حساس به کنه واروآ مشاهده گردید. کمترین فاصله ژنتیکی بین گروه سوم و گروه چهارم مشاهده گردید.. این مطالعه توانایی نشانگر ISSR در تشخیص تنوع ژنتیکی میان کلنیهای زنبور عسل را بخوبی نشان میدهد.

کلمات کلیدی

, زنبور عسل, کنه واروآ, نشانگرهای مولکولی, تنوع ژنتیکی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1071131,
author = {حبیب اله طاشی and مجتبی آهنی آذری and زره داران, سعید and یوسف جعفری آهنگری},
title = {بررسی مقاومت ژنتیکی زنبور عسل به کنه واروآ با استفاده از مارکر مولکولی ISSR},
booktitle = {سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)},
year = {2012},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {زنبور عسل، کنه واروآ، نشانگرهای مولکولی، تنوع ژنتیکی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی مقاومت ژنتیکی زنبور عسل به کنه واروآ با استفاده از مارکر مولکولی ISSR
%A حبیب اله طاشی
%A مجتبی آهنی آذری
%A زره داران, سعید
%A یوسف جعفری آهنگری
%J سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
%D 2012

[Download]