سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی) , 2012-09-03

عنوان : ( تحلیل نتایج آزمون های مقدماتی در بررسی های مولکولی صفات تولیدی مرغان بومی اصفهان )

نویسندگان: مونا صالحی نسب , سعید زره داران , مختارعلی عباسی , صادق علیجانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از تحقیق حاضر، ردیابی ژن های بزرگ اثر برای صفات وزن بدن در 12 هفتگی، سن بلوغ جنسی، وزن سفیده و وزن زرده ی تخم مرغ در مرغان بومی استان اصفهان بود. رکوردهای مربوط به 59708 پرنده واقع در مرکز اصلاح نژاد مرغ بومی اصفهان طی سال های 1374 تا 1389 برای صفات وزن بدن در 12 هفتگی و سن بلوغ جنسی، جمع آوری شدند. برای صفت وزن سفیده و زرده ی تخم مرغ، تعداد 1024 عدد تخم مرغ در اردیبهشت سال 1391 از این مرکز جمع آوری و وزن سفیده و زرده ی آنها پس از جداسازی اندازهگیری شد. برای ردیابی ژن عمده از روش آنالیز تفرق بیزی استفاده گردید. نتایج این آزمون وجود ژن عمده را برای دو صفت وزن 12 هفتگی و سن بلوغ جنسی در این جمعیت مرغ بومی نشان داد.

کلمات کلیدی

, مرغان بومی اصفهان , ژن بزرگ اثر, آنالیز بیزی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1071132,
author = {مونا صالحی نسب and زره داران, سعید and مختارعلی عباسی and صادق علیجانی},
title = {تحلیل نتایج آزمون های مقدماتی در بررسی های مولکولی صفات تولیدی مرغان بومی اصفهان},
booktitle = {سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)},
year = {2012},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {مرغان بومی اصفهان ، ژن بزرگ اثر، آنالیز بیزی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تحلیل نتایج آزمون های مقدماتی در بررسی های مولکولی صفات تولیدی مرغان بومی اصفهان
%A مونا صالحی نسب
%A زره داران, سعید
%A مختارعلی عباسی
%A صادق علیجانی
%J سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
%D 2012

[Download]