سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی) , 2012-09-03

عنوان : ( تخمین پارامترهای ژنتیکی برخی صفات کیفیت تخم مرغ در مرغان بومی اصفهان )

نویسندگان: مونا صالحی نسب , سعید زره داران , مختارعلی عباسی , صادق علیجانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این تحقیق با هدف تخمین وراثت پذیری و همبستگی های ژنتیکی و فنوتیپی برخی صفات کیفیت خارجی و داخلی تخم مرغ در مرغان بومی استان اصفهان انجام شد. بدین منظور، تعداد 1024 عدد تخم مرغ در اردیبهشت سال 1391 از این مرکز جمع آوری و صفات وزن تخم، وزن پوسته، مقاومت پوسته، وزن سفیده، وزن زرده و واحد هاو در آنها اندازهگیری شدند. اجزای واریانس با استفاده از مدل حیوانی چند صفتی توسط نرم افزار ASREML برآورد گردید. بیشترین وراثت پذیری مربوط به صفت وزن پوسته 0/27 و کمترین آن مربوط به صفت وزن زرده 0/11 بود. بالاترین همبستگی مثبت ژنتیکی بین صفات وزن تخم و وزن سفیده 0/92 و بالاترین همبستگی منفی ژنتیکی بین صفات وزن پوسته ی تخم مرغ و واحد هاو -0/58 تخمین زده شد.

کلمات کلیدی

, مرغان بومی اصفهان , صفات کیفیت تخم مرغ , وراثت پذیری, همبستگی ژنتیکی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1071133,
author = {مونا صالحی نسب and زره داران, سعید and مختارعلی عباسی and صادق علیجانی},
title = {تخمین پارامترهای ژنتیکی برخی صفات کیفیت تخم مرغ در مرغان بومی اصفهان},
booktitle = {سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)},
year = {2012},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {مرغان بومی اصفهان ، صفات کیفیت تخم مرغ ، وراثت پذیری، همبستگی ژنتیکی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تخمین پارامترهای ژنتیکی برخی صفات کیفیت تخم مرغ در مرغان بومی اصفهان
%A مونا صالحی نسب
%A زره داران, سعید
%A مختارعلی عباسی
%A صادق علیجانی
%J سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
%D 2012

[Download]