سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی) , 2012-09-03

عنوان : ( بررسی تنوع ژنتیکی زنبورهای عسل با استفاده از نشانگر ریزماهوارهایی و ارتباط آن با میزان مقاومت به کنه واروآ )

نویسندگان: حبیب اله طاشی , مجتبی آهنی آذری , سعید زره داران , یوسف جعفری آهنگری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بمنظور بررسی سطح تنوع ژنتیکی زنبورهای عسل مرکز اصلاح نژاد ملکه زنبور عسل و ارتباط ریزماهوارهها با میزان مقاومت به کنه واروآ از کندوهای ایستگاه اصلاح نژاد زنبور عسل استان گلستان در سه سطح مقاومت قوی، متوسط و حساس انتخاب و نمونه برداری شد. در این تحقیق از 5 نشانگر ریزماهواره A7 A113, A43, A88 و A107 استفاده گردید. پس از تکثیر هر جایگاه به وسیله تکنیک PCR و تعیین ژنوتیپ هر آلل، توسط نرم افزارهای POPGENE 32 و 1.8 HET آنالیزهای درون جمعیتی انجام گرفت. در این پژوهش از میان جایگاههای مورد مطالعه، بیشترین و کمترین آلل بترتیب جایگاه A7 و A88 مشاهده شد. همه جایگاهها چند شکلی بالایی را نشان دادند. بیشترین و کمترین هتروزایگوسیتی مشاهده شده نیز بترتیب به جایگاه A88 و A7 ؛ 0/833 و 0/7500تعلق داشتند. بیشترین و کمترین هتروزایگوسیتی مورد انتظار نا اریب نی بترتیب در جایگاههای A7 و A88 ؛ 0/9384 و 0/8551 مشاهده گردید. بیشترین فاصله ژنتیکی بین گروه اول مقاوم به کنه واروآ و گروه سوم حساس به کنه مشاهده گردید. همچنین این مطالعه توانایی نشانگر SSR در تشخیص تنوع ژنتیکی میان کلنیهای زنبور عسل را بخوبی نشان میدهد.

کلمات کلیدی

, زنبور عسل, کنه واروآ, نشانگرهای مولکولی, پل یمورفیسم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1071134,
author = {حبیب اله طاشی and مجتبی آهنی آذری and زره داران, سعید and یوسف جعفری آهنگری},
title = {بررسی تنوع ژنتیکی زنبورهای عسل با استفاده از نشانگر ریزماهوارهایی و ارتباط آن با میزان مقاومت به کنه واروآ},
booktitle = {سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)},
year = {2012},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {زنبور عسل،کنه واروآ،نشانگرهای مولکولی،پل یمورفیسم},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تنوع ژنتیکی زنبورهای عسل با استفاده از نشانگر ریزماهوارهایی و ارتباط آن با میزان مقاومت به کنه واروآ
%A حبیب اله طاشی
%A مجتبی آهنی آذری
%A زره داران, سعید
%A یوسف جعفری آهنگری
%J سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
%D 2012

[Download]