اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی , 2011-09-10

عنوان : ( اثر افزودنی های ملاس، دانه جو، ترکیب ملاس ودانه جو بهمراه اثر تاخیر در سیلو بر تجزیه پذیری شکمبه ای ماده خشک سیلاژ کلزا )

نویسندگان: مجید نظام دوست , تقی قورچی , سعید زره داران , سمانه اربابی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی اثر افزودنی های ملاس، دانه جو، و ترکیب ملاس و جو بهمراه اثر تاخیر در سیلو بر تجزیه پذیری ماده خشک سیلاژ کلزا، سه راس گوسفند نر دالاق دارای فیستولای شکمبه ای در قالب طرح فاکتوریل تحت تیمارهای آزمایشی قرار گرفتند. تیمارها شامل: شاهد، 5 درصد افزودنی ملاس، 5 درصد دانه جو، 5/2 درصد ملاس و 5/2 درصد دانه جو بدون تاخیر و بهمین ترتیب با تاخیر 48 ساعت بوده اند. در هر انکوباسیون میزان 5 گرم ماده خشک سیلاژ تیمارها در داخل فیستولای شکمبه ای قرار گرفتند و در زمانهای صفر، 2، 6، 12، 24، 48 و 72 ساعت مورد ارزیابی تجزیه پذیری واقع گردیدند. نمودارهای مربوط به درصد تجزیه پذیری در زمان های انکوباسیون در نرم افزار Fit Curve ترسیم گردید و با نرم افزار SAS 9.1تجزیه تحلیل تیمارها صورت گرفت. نتایج نشان داده است که افزودن دانه جو بلغور شده یا ترکیبی از ملاس و دانه جو بلغور شده باعث بهبود تجزیه پذیری ماده خشک میگردد و تاخیر انداختن در سیلو اثر معنی داری بر تجزیه پذیری تیمارها نداشته است.

کلمات کلیدی

, افزودنی ملاس و دانه جو, تاخیر, تجزیه پذیری ماده خشک, سیلاژ, کلزا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1071135,
author = {مجید نظام دوست and تقی قورچی and زره داران, سعید and سمانه اربابی},
title = {اثر افزودنی های ملاس، دانه جو، ترکیب ملاس ودانه جو بهمراه اثر تاخیر در سیلو بر تجزیه پذیری شکمبه ای ماده خشک سیلاژ کلزا},
booktitle = {اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی},
year = {2011},
location = {زنجان, ايران},
keywords = {افزودنی ملاس و دانه جو، تاخیر، تجزیه پذیری ماده خشک، سیلاژ، کلزا},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر افزودنی های ملاس، دانه جو، ترکیب ملاس ودانه جو بهمراه اثر تاخیر در سیلو بر تجزیه پذیری شکمبه ای ماده خشک سیلاژ کلزا
%A مجید نظام دوست
%A تقی قورچی
%A زره داران, سعید
%A سمانه اربابی
%J اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
%D 2011

[Download]