اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی , 2011-09-10

عنوان : ( برآورد پارامترهای ژنتیکی برخی صفات لاشه در بلدرچین سفید انگلیسی )

نویسندگان: حسن معرفت , سعید حسنی , سعید زره داران , احمد آیت اللهی مهرجردی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برای برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات لاشه بلدرچین سفید انگلیسی، 72 جفت بلدرچین بطور تصادفی از جمعیت پایه انتخاب شدند. نتاج تولید شده (958 پرنده) برای برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات لاشه استفاده شد. وزن سینه، وزن ران، وزن پشت و وزن لاشه به طور معنی‌داری تحت تاثیر جنس قرار داشت (01/0>P)، ولی درصد سینه، درصد ران و درصد پشت تحت تاثیر جنس نبودند(05/0<P). االبته، بر خلاف بقیه صفات بازده لاشه برای دو جنس معنی‌دار بود (05/0>P). در این مطالعه کمترین وراثت‌پذیری برای درصد لاشه و بالاترین برای وزن ران به ترتیب 03/0±048/0 و 06/0±28/0 برآورد شد. همبستگی‌های ژنتیکی بین صفات لاشه ( سینه، ران، پشت و لاشه) مثبت و بالا بودند، در حالی که همبستگی‌های ژنتیکی بین سینه با درصد ران و درصد پشت، درصد ران با درصد پشت منفی و پائین بودند. همبستگی فنوتیپی درصد لاشه با دیگر صفات بجز درصد سینه،که روندی رو به پائین داشت، مثبت و بالا بود. همچنین، همبستگی فنوتیپی بین صفات لاشه ( سینه، ران، پشت و لاشه) مثبت و بالا (81/0 تا95/0) و بین درصد سینه، درصد ران ، درصد پشت و درصد لاشه منفی بود(09/0- تا80/0-).

کلمات کلیدی

, بلدرچین, صفات لاشه, وراثت‌پذیری, همبستگی ژنتیکی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1071136,
author = {حسن معرفت and سعید حسنی and زره داران, سعید and احمد آیت اللهی مهرجردی},
title = {برآورد پارامترهای ژنتیکی برخی صفات لاشه در بلدرچین سفید انگلیسی},
booktitle = {اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی},
year = {2011},
location = {زنجان, ايران},
keywords = {بلدرچین، صفات لاشه، وراثت‌پذیری، همبستگی ژنتیکی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T برآورد پارامترهای ژنتیکی برخی صفات لاشه در بلدرچین سفید انگلیسی
%A حسن معرفت
%A سعید حسنی
%A زره داران, سعید
%A احمد آیت اللهی مهرجردی
%J اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
%D 2011

[Download]