همایش ملی مدیریت کشاورزی , 2011-05-26

عنوان : ( تاثیر تغذیه جیره حاوی سطوح مختلف گیاه دارواش Viscum album برروی برخی فراسنجه های خونی بره های پرواری نر نژاد کردی )

نویسندگان: امین ولی زاده قلعه بیگ , نورمحمد تربتی نژاد , سعید زره داران , رضا اشکانی فر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی تاثیر تغذیه گیاه دارواش Viscum album برتعدادی از فراسنجه های خونی در بره های نر پرواری کردی آزمایشی با 24 بره متوسط وزن زنده 5/1±6/31 انجام شد آزمایش شامل 4 تیمار و 6 تکرار بود بره ها به 4 گروه تیمار تقسیم شده ودر باکسهای انفرادی قرارگرفتند تیمارهای آزمایشی به ترتیب شامل سطوح 0، 5 و 10 و 15 درصد دارواش بودند جیره ها به صورت کاملا مخلوط و دوبار در روز به بره ها تغذیه شدند در پایان دوره از رگ گردن بره ها خون گیری شد طول دوره آزمایش 90 روز بوده و به علاوه 2 هفته دوره عادت پذیری درنظرگرفته شد گلوکز، اوره، کراتینین، هماتوکریت، هموگلوبین، کسترول، تری گلیسیرید ، HDL، کل پروتئین، کلسیم، فسفر و البومین تعین گردیدند. نتایج نشان داد که میزان تری گلیسیرید خون بره های تغذیه شده با جیره حاوی 10 و 15 درصد دارواش بصورت معنی داری از گروه شاهد و 5 درصد دارواش بیشتر بود P<0/05 .

کلمات کلیدی

, دارواش Viscum album , فراسنجه های خونی, بره پرواری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1071137,
author = {امین ولی زاده قلعه بیگ and نورمحمد تربتی نژاد and زره داران, سعید and رضا اشکانی فر},
title = {تاثیر تغذیه جیره حاوی سطوح مختلف گیاه دارواش Viscum album برروی برخی فراسنجه های خونی بره های پرواری نر نژاد کردی},
booktitle = {همایش ملی مدیریت کشاورزی},
year = {2011},
location = {جهرم, ايران},
keywords = {دارواش Viscum album ، فراسنجه های خونی، بره پرواری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر تغذیه جیره حاوی سطوح مختلف گیاه دارواش Viscum album برروی برخی فراسنجه های خونی بره های پرواری نر نژاد کردی
%A امین ولی زاده قلعه بیگ
%A نورمحمد تربتی نژاد
%A زره داران, سعید
%A رضا اشکانی فر
%J همایش ملی مدیریت کشاورزی
%D 2011

[Download]