همایش ملی مدیریت کشاورزی , 2011-05-26

عنوان : ( تعیین درختان ترکیبات شیمیایی و بررسی روند تجزیه پذیری دارواش Viscum album از درختان مختلف و مراحل رشد متفاوت با استفاده از روش کیسه های نایلونی )

نویسندگان: امین ولی زاده قلعه بیگ , نورمحمد تربتی نژاد , سعید زره داران ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دارواش گیاه نیمه انگل درختاندر مناطق جنگلی می باشد که در زمستان و دوره های کمبود غذا بوسیله چهارپایان مصرف می شود این آزمایش برای تعیین ترکیبات تغذیه ای و تجزیه پذیری دارواش با درختان میزبان متفاوت و در فصول مختلف سال انجام گرفته است نمونههای دارواش از سه گونهمتفاوت درخت که عبارتند از صنوبر آمریکایی، انجیلی، ممرز، و در سه فصل بهار پاییز و زمستان و از جنگل شصت کلاته واقع در 12 کیلومتری جنوب غربی گرگان جمع آوری شدها ست نمونه ها در شکمبه 2 گوسفند فیستولاگذاری شده دالاق انکوباسیون شدند. میزان پروتئین خام 2/52 تا 6/68 گرم در کیلوگرم ماده ی خشک میزان NDF و 291 تا 300 گرم درکیلوگرم درماده خشک می باشد تفاوت معنی داری د رسطوح ماده خشک پروتئین خام وخاکستر خام در بین درختان میزبان وجود نداشت. با پیشرفت مرحله رشد کاهش خطی در ماده خشک پروتئین خام دیواره سلولی NDF و افزایش خطی در سطوح دیواره سلولی فاقد همی سلولز ADF مشاهده می شود.

کلمات کلیدی

, دارواشViscum album , ترکیب شیمیایی, تجزیه پذیری, کیسه های نایلونی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1071138,
author = {امین ولی زاده قلعه بیگ and نورمحمد تربتی نژاد and زره داران, سعید},
title = {تعیین درختان ترکیبات شیمیایی و بررسی روند تجزیه پذیری دارواش Viscum album از درختان مختلف و مراحل رشد متفاوت با استفاده از روش کیسه های نایلونی},
booktitle = {همایش ملی مدیریت کشاورزی},
year = {2011},
location = {جهرم, ايران},
keywords = {دارواشViscum album ، ترکیب شیمیایی، تجزیه پذیری، کیسه های نایلونی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تعیین درختان ترکیبات شیمیایی و بررسی روند تجزیه پذیری دارواش Viscum album از درختان مختلف و مراحل رشد متفاوت با استفاده از روش کیسه های نایلونی
%A امین ولی زاده قلعه بیگ
%A نورمحمد تربتی نژاد
%A زره داران, سعید
%J همایش ملی مدیریت کشاورزی
%D 2011

[Download]