همایش ملی مدیریت کشاورزی , 2011-05-26

عنوان : ( بررسی امکان استفاده از گیاه دارواش Viscum album در تغذیه بره های پرواری نر نژاد کردی )

نویسندگان: امین ولی زاده قلعه بیگ , نورمحمد تربتی نژاد , سعید زره داران , رضا اشکانی فر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شناسایی منابع جدید خوراکی و تعیین ارزش غذایی آنها علاوه بر کاهش هزینه تولید مشکل کمبود خوراک را کاهش میدهد دارواش بخشی از علوفه دامهای شمال کشور را تشکیل میدهد و از جمله محصولات جنگلی است که از قدیم توسط مردمانبومی جهت تغذیه دام استفاده می شده است آزمایش حاضر به منظور بررسی ارزش غذایی دارواش Viscum album و تاثیر سطوح مختلف آن برعملکرد بره های پرواری انجام شد آزمایشی با 24 بره انجام شد شامل 4 تیمار و 6 تکرار که بره ها به 4 گروه تیمار تقسیم شده و در باکسهای انفرادی قرارگرفتند تیمارهای آزمایشی به ترتیب شامل سطوح 0 ، 5 ، 10 و 15 درصد دارواش بودند طول دوره 90 آزمایش روز به علاوه 2 هفته دوره عادت پذیری بود افزایش وزن روزانه خوراک مصرفی و ضریب تبدیل غذایی تعیین گردیدند. نتایج نشان داد که صفات مصرف خوراک و ضریب تبدیل غذایی در گروه مصرف کننده 5 درصد دارواش بطور معنی داری نسبت به سایر تیمارها بیشتر بود P<0/05

کلمات کلیدی

, دارواش Viscum album , جیره غذایی, بره پرواری, علوفه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1071140,
author = {امین ولی زاده قلعه بیگ and نورمحمد تربتی نژاد and زره داران, سعید and رضا اشکانی فر},
title = {بررسی امکان استفاده از گیاه دارواش Viscum album در تغذیه بره های پرواری نر نژاد کردی},
booktitle = {همایش ملی مدیریت کشاورزی},
year = {2011},
location = {جهرم, ايران},
keywords = {دارواش Viscum album ،جیره غذایی، بره پرواری، علوفه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی امکان استفاده از گیاه دارواش Viscum album در تغذیه بره های پرواری نر نژاد کردی
%A امین ولی زاده قلعه بیگ
%A نورمحمد تربتی نژاد
%A زره داران, سعید
%A رضا اشکانی فر
%J همایش ملی مدیریت کشاورزی
%D 2011

[Download]