اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی , 2011-11-08

عنوان : ( تعیین ترکیب شیمیائی و محتوی مواد معدنی آرد ضایعات دو کشتارگاه طیور استان گلستان )

نویسندگان: ناصر محمودنیا , فتح ا... بلداجی , بهروز دستار , سعید زره داران ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مطالعه به منظور بررسی ترکیب شیمیائی و محتوی مواد معدنی آرد ضایعات دو کشتارگاه طیور استان گلستان انجام شد. ترکیب شیمیائی نمونه های آرد ضایعات کشتارگاهی طیور مطابق روشهای استاندارد تعیین گردید. بر اساس روش تجزیه تقریبی میانگین ماده خشک، عصاره اتری، پروتئین خام و محتوی خاکستر نمونه های آرد ضایعات دو کشتارگاه طیور بترتیب 90/87 و 14/9 و 61/5 و 15/4 درصد بودند. میانگین انرژی خام برای نمونه ها 4623/04 کیلوکالری بر کیلوگرم میباشد. میانگین عناصر معدنی اصلی نمونه ها شامل کلسیم، سدیم و پتاسیم بترتیب 3/36 و 1/12 و 0/8 درصد میباشند.. نتایج این تحقیق نشان میدهد که ترکیب شیمیائی و محتوی مواد معدنی آرد ضایعات کشتارگاهی طیور ممکن است به مقدار زیادی متفاوت باشد و احتیاج به ارزیابی و تحقیقات بیشتری در آینده دارد.

کلمات کلیدی

, آرد ضایعات کشتارگاهی طیور, ترکیب شیمیائی, محتوی مواد معدنی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1071141,
author = {ناصر محمودنیا and فتح ا... بلداجی and بهروز دستار and زره داران, سعید},
title = {تعیین ترکیب شیمیائی و محتوی مواد معدنی آرد ضایعات دو کشتارگاه طیور استان گلستان},
booktitle = {اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی},
year = {2011},
location = {ساوه, ايران},
keywords = {آرد ضایعات کشتارگاهی طیور، ترکیب شیمیائی، محتوی مواد معدنی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تعیین ترکیب شیمیائی و محتوی مواد معدنی آرد ضایعات دو کشتارگاه طیور استان گلستان
%A ناصر محمودنیا
%A فتح ا... بلداجی
%A بهروز دستار
%A زره داران, سعید
%J اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
%D 2011

[Download]