اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی , 2011-11-08

عنوان : ( برآورد آمارههای توصیفی صفات کیفیت گوشت در بلدرچین ژاپنی )

نویسندگان: سیده زینب رسولی , سعید زره داران , سهیل یوسفی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف تحقیق حاضر برآورد آمارههای توصیفی صفات کیفیت گوشت در بلدرچین ژاپنی بود . صفات مورد نظر از 1010 عدد عضله سینه بلدرچین ژاپنی پرورش داده شده در ایستگاه پرورش طیور دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان جمع آوری شد. آمارهها با استفاده از مدل دام یک و چند صفتی توسط نرم افزار ASREML برآورد شد. میانگین صفات عضله ران در بلدرچینژاپنی، نظیر pH (6/99)، روشنی گوشت (66/38)، قرمزی گوشت (3/67)، زردی گوشت (1/72-) و کاهش در اثر تبخیر (3/92) و برای صفات عضله سینه در بلدرچین نظیر pH (6/36) ، روشنی گوشت (64/12)، قرمزی گوشت (5/58)، زردی گوشت (1/76-) ، تردی گوشت (10/37) و کاهش در اثر تبخیر (3/92)، کاهش در اثر پختن (19/11) و ظرفیت نگهداری آب (46/43) تخمین زده شد.

کلمات کلیدی

, بلدرچین ژاپنی , آمارههای توصیفی, صفات کیفیت گوشت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1071143,
author = {سیده زینب رسولی and زره داران, سعید and سهیل یوسفی},
title = {برآورد آمارههای توصیفی صفات کیفیت گوشت در بلدرچین ژاپنی},
booktitle = {اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی},
year = {2011},
location = {ساوه, ايران},
keywords = {بلدرچین ژاپنی ، آمارههای توصیفی، صفات کیفیت گوشت},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T برآورد آمارههای توصیفی صفات کیفیت گوشت در بلدرچین ژاپنی
%A سیده زینب رسولی
%A زره داران, سعید
%A سهیل یوسفی
%J اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
%D 2011

[Download]