اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی , 2011-11-08

عنوان : ( کاربرد نشانگرهای ریزماهوارهای در آنالیز تنوع ژنتیکی بلدرچین سویه سفید انگلیسی )

نویسندگان: نوربی بی مامی زاده , مجتبی آهنی آذری , سعید زره داران , علیرضا خان احمدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مطالعه، تنوع ژنتیکی بلدرچین سفید انگلیسی با استفاده از دو آغازگر GUJ0034 و GUJ0049 بررسی گردید. از 50 قطعه بلدرچین خونگیری شد و DNA با استفاده از کیت استخراج گردید. بعد از انجام واکنشهای زنجیرهای پلیمراز (PCR) برای دو جایگاه، محصولات PCR به وسیله ژل پلی آکریلآمید الکتروفورز شد . نتایج ن ا شن داد که در هر دو جایگاه تکثیر صورت گرفته و چندشکلی وجود دارد . حداکثر و حداقل تعداد آلل واقعی به ترتیب در جایگاه های GUJ0049(8 آلل) و GUJ0034 (6 آلل) و برای آلل مؤثر به ترتیب متعلق به جایگاه GUJ0034 (4/52) و GUJ0049 (3/47) مشاهده شد. میانگین هتروزایگوسیتی بر اساس جایگاه ها در این جمعیت 0/04 ± 0/75 محاسبه گردید. هر دو جایگاه بر اساس آزمون های کای مربع و درستنمایی از لحاظ تعادل هاردی- واینبرگ در حالت عدم تعادل قرار داشتند. این مطالعه نشان داد که ریزماهوارهها میتوانند در ارزیابی تنوع ژنتیکی که برآورد آن برای برنامهریزی طرحهای اصلاح نژادی گله لازم میباشد، مورد استفاده قرار گیرند.

کلمات کلیدی

, بلدرچین سفیدانگلیسی, ریزماهواره, نشانگر ژنتیکی, هتروزایگوسیتی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1071144,
author = {نوربی بی مامی زاده and مجتبی آهنی آذری and زره داران, سعید and علیرضا خان احمدی},
title = {کاربرد نشانگرهای ریزماهوارهای در آنالیز تنوع ژنتیکی بلدرچین سویه سفید انگلیسی},
booktitle = {اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی},
year = {2011},
location = {ساوه, ايران},
keywords = {بلدرچین سفیدانگلیسی، ریزماهواره، نشانگر ژنتیکی، هتروزایگوسیتی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T کاربرد نشانگرهای ریزماهوارهای در آنالیز تنوع ژنتیکی بلدرچین سویه سفید انگلیسی
%A نوربی بی مامی زاده
%A مجتبی آهنی آذری
%A زره داران, سعید
%A علیرضا خان احمدی
%J اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
%D 2011

[Download]