اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی , 2011-09-10

عنوان : ( تاثیر سطوح مختلف جو جوانه زده بر خصوصیات کیفی تخم بلدرچین های نگهداری شده در یخچال )

نویسندگان: موسی الرضا راسته , بهروز دستار , محمود شمس شرق , سعید زره داران ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این آزمایش به منظور بررسی تاثیر سطوح مختلف جو جوانه زده در جیره بلدرچین ژاپنی بر خصوصیات کیفی تخم در آزمایشی به مدت 8 هفته با استفاده از 216 قطعه بلدرچین در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با 6 تیمار و 4 تکرار و 9 قطعه بلدرچین در هر تکرار انجام شد. تیمارها شامل جیره شاهد ذرت، جیره جو، جیره جو بعلاوه آنزیم سافیزیم و 3 تیمار آزمایشی حاوی جوجوانه زده که در آنها که در آنها جو جوانه زده در سطوح 33، 66 و 100 درصد جایگزین جو در جیره جو شد. تخم های جمع آوری شده به مدت 60 روز در دمای یخچال (4-6 درجه سانتی گراد) نگهداری و سپس خصوصیات کیفی آنها مشابه تخم های تازه اندازه گیری شد. برای بررسی اثر مدت زمان نگهداری و تیمارهای آزمایشی بر کیفیت تخم بلدرچین از آزمایش فاکتوریل 6 2 در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با نمونه گیری استفاده شد. نگهداری تخم ها به مدت 60 روز در دمای یخچال موجب کاهش خصوصیات کیفی آنها شامل وزن تخم، واحد هاو، ارتفاع زرده و وزن مخصوص شد (05/0P<). سطوح مختلف جو جوانه زده باعث کاهش معنی دار وزن تخم ها به خصوص در سطح مصرف 33 درصد جو جوانه زده گردید(05/0P<) ولی تاثیر معنی داری بر خصوصیات دیگر تخم از قبیل واحد هاو، وزن مخصوص و ارتفاع زرده نداشت. همچنین مصرف جو و جو جوانه زده به جای ذرت در جیره باعث کاهش معنی دار در رنگ زرده تخم بلدرچین ها شد(05/0P<

کلمات کلیدی

, جو جوانه زده, نگهداری تخم بلدرچین, واحد هاو, وزن مخصوص
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1071147,
author = {موسی الرضا راسته and بهروز دستار and محمود شمس شرق and زره داران, سعید},
title = {تاثیر سطوح مختلف جو جوانه زده بر خصوصیات کیفی تخم بلدرچین های نگهداری شده در یخچال},
booktitle = {اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی},
year = {2011},
location = {زنجان, ايران},
keywords = {جو جوانه زده، نگهداری تخم بلدرچین، واحد هاو، وزن مخصوص},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر سطوح مختلف جو جوانه زده بر خصوصیات کیفی تخم بلدرچین های نگهداری شده در یخچال
%A موسی الرضا راسته
%A بهروز دستار
%A محمود شمس شرق
%A زره داران, سعید
%J اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
%D 2011

[Download]