اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی , 2011-09-10

عنوان : ( تاثیر سطوح مختلف جو جوانه زده بر ترکیب لاشه بلدرچین ژاپنی )

نویسندگان: موسی الرضا راسته , بهروز دستار , محمود شمس شرق , سعید زره داران ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این آزمایش به منظور بررسی تاثیر سطوح مختلف جو جوانه زده در جیره بلدرچین ژاپنی بر ترکیب لاشه در آزمایشی به مدت 8 هفته با استفاده از 216 قطعه بلدرچین بالغ در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با 6 تیمار و 4 تکرار و 9 قطعه بلدرچین در هر تکرار انجام شد. تیمارها شامل جیره شاهد ذرت، جیره جو، جیره جو بعلاوه آنزیم سافیزیم و 3 تیمار آزمایشی حاوی جوجوانه زده که در آنها جو جوانه زده در سطوح 33، 66 و 100 درصد جایگزین جو در جیره جو شد. دسترسی بلدرچین ها به آب و خوراک به صورت آزاد بود. در پایان دوره 2 قطعه بلدرچین از هر واحد آزمایشی پس از توزین به منظور بررسی تغییرات وزنی اندام های بدن کشتار شد. داده های آزمایشی به کمک بسته نرم افزاریSAS تجزیه واریانس شد و اختلافات معنی داری آن ها به کمک آزمون توکی بررسی گردید. تیمار های آزمایشی تاثیر معنی داری بر وزن لاشه قابل طبخ، وزن سینه، ران، کبد، قلب و چربی محوطه بطنی نداشت (05/0<P). اما وزن سنگدان در بلدرچین های تغذیه شده با جیره 100 درصد جو جوانه زده افزایش معنی داری نسبت به جیره های آزمایشی حاوی 33 و 66 درصد جو جوانه زده و همچنین جیره شاهد ذرت داشت (05/0>P

کلمات کلیدی

, جو, جو جوانه زده, ترکیب لاشه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1071149,
author = {موسی الرضا راسته and بهروز دستار and محمود شمس شرق and زره داران, سعید},
title = {تاثیر سطوح مختلف جو جوانه زده بر ترکیب لاشه بلدرچین ژاپنی},
booktitle = {اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی},
year = {2011},
location = {زنجان, ايران},
keywords = {جو، جو جوانه زده، ترکیب لاشه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر سطوح مختلف جو جوانه زده بر ترکیب لاشه بلدرچین ژاپنی
%A موسی الرضا راسته
%A بهروز دستار
%A محمود شمس شرق
%A زره داران, سعید
%J اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
%D 2011

[Download]