تولیدات دامی, دوره (19), شماره (2), سال (2017-7) , صفحات (321-336)

عنوان : ( بررسی تأثیر عمل‌آوری کود مرغی با سطوح مختلف تانن استخراج شده از پوست انار بر فعالیت هضمی و تخمیری میکروارگانیسم‌های شکمبه گاو در شرایط برون‌تنی )

نویسندگان: افروز شریفی , مرتصی چاجی , سیدعلیرضا وکیلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی اثر عمل‌آوری کود مرغی با تانن استخراج شده از پوست انار بر قابلیت‌ هضم و تخمیر، رشد باکتری‌ها و قارچ‌های شکمبه، آزمایشی در قالب طرح کاملاً تصادفی در دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل افزودن سطوح صفر (تیمار شاهد)، پنج، 10، 15، 20، 25، 30 و 35 درصد عصاره تاننی به کود مرغی بود. حجم گاز و پتانسیل تولید گاز به ترتیب تا سطح 20 و 15 درصد عصاره بین تیمار‌ها مشابه بود. نرخ تولید گاز در تیمارهای حاوی 20 و 35 درصد عصاره کم‌ترین (05/0P<)، اما در سایر تیمارهای آزمایشی تفاوتی نداشت. با افزایش مقدار عصاره تاننی در جیره، ضریب تفکیک، تولید توده میکروبی و بازده تولید توده میکروبی افزایش، اما غلظت نیتروژن آمونیاکی کاهش یافت (05/0P<). بیشترین و کم‌ترین قابلیت هضم پروتئین خام به ترتیب با افزودن 15 و 35 درصد عصاره به کود مرغی به‌ دست آمد (05/0P<). در محیط کشت اختصاصی باکتری­ها،‌ قابلیت هضم ماده خشک و غلظت نیتروژن آمونیاکی سه روز پس از انکوباسیون با افزایش میزان عصاره کاهش یافت (05/0P<)؛ اما در محیط کشت اختصاصی قارچ‌ها‌، قابلیت هضم ماده خشک در زمان‌های مورد بررسی تحت تأثیر قرار نگرفت. بر اساس نتایج حاصل عمل‌آوری کود مرغی با تانن استخراج شده از پوست انار تا سطح 25 درصد، اثر مثبتی بر هضم و تخمیر کود مرغی دارد و ممکن است متابولیسم نیتروژن در دستگاه گوارش نشخوارکنندگان را بهبود بخشد.

کلمات کلیدی

باکتری‌ شکمبه؛ عصاره تانن‌دار؛ فراسنجه‌های تخمیر؛ قابلیت هضم؛ قارچ‌های شکمبه؛ نیتروژن آمونیاکی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1071151,
author = {افروز شریفی and مرتصی چاجی and وکیلی, سیدعلیرضا},
title = {بررسی تأثیر عمل‌آوری کود مرغی با سطوح مختلف تانن استخراج شده از پوست انار بر فعالیت هضمی و تخمیری میکروارگانیسم‌های شکمبه گاو در شرایط برون‌تنی},
journal = {تولیدات دامی},
year = {2017},
volume = {19},
number = {2},
month = {July},
issn = {2009-6776},
pages = {321--336},
numpages = {15},
keywords = {باکتری‌ شکمبه؛ عصاره تانن‌دار؛ فراسنجه‌های تخمیر؛ قابلیت هضم؛ قارچ‌های شکمبه؛ نیتروژن آمونیاکی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تأثیر عمل‌آوری کود مرغی با سطوح مختلف تانن استخراج شده از پوست انار بر فعالیت هضمی و تخمیری میکروارگانیسم‌های شکمبه گاو در شرایط برون‌تنی
%A افروز شریفی
%A مرتصی چاجی
%A وکیلی, سیدعلیرضا
%J تولیدات دامی
%@ 2009-6776
%D 2017

[Download]