هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران , 2011-09-12

عنوان : ( اثر ژنوتیپهای ژن بتالاکتوگلوبولین بر صفات تولید شیر به روش PBR در گوسفند زل )

نویسندگان: سهیل یوسفی , مجتبی آهنی آذری , سعید زره داران , رحمت سمیعی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ژن بتالاکتوگلوبولین از جمله ژنهای کاندیدا در بررسی صفات تولید شیر میباشد که در گوسفند بر روی کروموزوم شماره 3 قرار دارد. در این تحقیق به منظور بررسی چندشکلی این ژن در گوسفند نژاد زل از تعداد 134 رأس گوسفند ماده واقع در از خون DNA ایستگاه پرورش و اصلاح نژاد گوسفند شیرنگ در استان گلستان(شهر فاضلآباد)خونگیری شد. نمونه های استخراج و قطعه 452 جفت بازی از اگزون 2 این ژن توسط واکنش زنجیرهای پلیمراز مورد تکثیر قرار گرفت و قطعه تکثیر مورد هضم قرار داده شد. بررسی محصولات حاصل از هضم بر روی ژل پلی اکریل آمید 10 % و رنگ RsaI شده توسط آنزیمرا در این جمعیت مشخص نمود. در این BB و AB، AA و سه ژنوتیپ B و A آمیزی به روش نیترات نقره وجود دو آلل بررسی هیچگونه ارتباط معنیداری بین اجزای شیر وچندشکلی ژن بتالاکتوگلوبولین مشاهده نشد.

کلمات کلیدی

, 1PBR , چندشکلی , ژن بتالاکتوگلوبولین , اجزای شیر , گوسفند زل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1071152,
author = {سهیل یوسفی and مجتبی آهنی آذری and زره داران, سعید and رحمت سمیعی},
title = {اثر ژنوتیپهای ژن بتالاکتوگلوبولین بر صفات تولید شیر به روش PBR در گوسفند زل},
booktitle = {هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران},
year = {2011},
location = {تهران, ايران},
keywords = {1PBR ، چندشکلی ، ژن بتالاکتوگلوبولین ، اجزای شیر ،گوسفند زل},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر ژنوتیپهای ژن بتالاکتوگلوبولین بر صفات تولید شیر به روش PBR در گوسفند زل
%A سهیل یوسفی
%A مجتبی آهنی آذری
%A زره داران, سعید
%A رحمت سمیعی
%J هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
%D 2011

[Download]