هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران , 2011-09-12

عنوان : ( ارزیابی چند شکلی ژن کاپاکازئین وارتباط آن با اجزای شیر به روش PCR-SSCP در گوسفند زل )

نویسندگان: سهیل یوسفی , مجتبی آهنی آذری , سعید زره داران , رحمت سمیعی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ازجمله ژنهای موثر بر تولید و ترکیب شیر، کازئین تقسیم میشوند. کازئینها هستند که به چهار دسته در این تحقیق به منظور بررسی چندشکلی ژن کاپاکازئین در گوسفند نژاد زل از تعداد 136 رأس گوسفند واقع در ایستگاه از خون استخراج و DNA پرورش و اصلاح نژاد گوسفند شیرنگ در استان گلستان(شهر فاضل آباد)خونگیری شد. نمونه های قطعه 416 جفت بازی از اگزون 4 این ژن توسط واکنش زنجیرهای پلیمراز مورد تکثیرقرارگرفت. سپس محصولات تکثیر شده مورد ارزیابی قرار گرفتند، و دو الگوی (SSCP بر روی ژل پلی اکریل آمید 12 % به روش چندشکلی فضایی تک رشتهای باندی متفاوت مشاهده شد.در این بررسی هیچگونه ارتباط معنیداری بین اجزای شیر وچندشکلی ژن کاپاکازئین مشاهده نشد.

کلمات کلیدی

, PCR-SSCP, چندشکلی , ژن کاپاکازئین , اجزای شیر, گوسفند زل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1071154,
author = {سهیل یوسفی and مجتبی آهنی آذری and زره داران, سعید and رحمت سمیعی},
title = {ارزیابی چند شکلی ژن کاپاکازئین وارتباط آن با اجزای شیر به روش PCR-SSCP در گوسفند زل},
booktitle = {هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران},
year = {2011},
location = {تهران, ايران},
keywords = {PCR-SSCP، چندشکلی ، ژن کاپاکازئین ، اجزای شیر،گوسفند زل},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی چند شکلی ژن کاپاکازئین وارتباط آن با اجزای شیر به روش PCR-SSCP در گوسفند زل
%A سهیل یوسفی
%A مجتبی آهنی آذری
%A زره داران, سعید
%A رحمت سمیعی
%J هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
%D 2011

[Download]