هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران , 2011-09-12

عنوان : ( ارتباط ژن هورمون رشد با ترکیبات شیر در گوسفند زل )

نویسندگان: سهیل یوسفی , مجتبی آهنی آذری , سعید زره داران , رحمت سمیعی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هورمون رشد از مهمترین هورمونهای موثر در رشد و صفات تولیدی و اقتصادی در بین حیوانات اهلی است. ژن این هورمون به صورت گستردهای به عنوان نشانگر در گونههای مختلف حیوانات اهلی مورد استفاده قرارگرفته است. در این تحقیق به منظور بررسی چندشکلی این ژن در گوسفند نژاد زل از تعداد 136 رأس گوسفند واقع در ایستگاه پرورش و اصلاح نژاد از خون استخراج و قطعه 365 جفت بازی DNA گوسفند شیرنگ در استان گلستان(شهر فاضلآباد)خونگیری شد. نمونه های از اگزون 5 این ژن توسط واکنش زنجیرهای پلیمراز مورد تکثیرقرارگرفت. سپس محصولات تکثیر شده بر روی ژل پلی اکریل1) مورد ارزیابی قرار گرفتند، که سه الگوی باندی(ژنوتیپ)متفاوت مشاهده شد. در این بررسی SSCP) آمید 8% به روش هیچگونه ارتباط معنیداری بین چندشکلی ژن هورمون رشد با ترکیبات شیر مشاهده نشد.

کلمات کلیدی

, PCR-SSCP, چندشکلی, ژن هورمون رشد, اجزای شیر, گوسفند زل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1071156,
author = {سهیل یوسفی and مجتبی آهنی آذری and زره داران, سعید and رحمت سمیعی},
title = {ارتباط ژن هورمون رشد با ترکیبات شیر در گوسفند زل},
booktitle = {هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران},
year = {2011},
location = {تهران, ايران},
keywords = {PCR-SSCP، چندشکلی، ژن هورمون رشد، اجزای شیر، گوسفند زل},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارتباط ژن هورمون رشد با ترکیبات شیر در گوسفند زل
%A سهیل یوسفی
%A مجتبی آهنی آذری
%A زره داران, سعید
%A رحمت سمیعی
%J هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
%D 2011

[Download]