همایش منطقه ای دانش محوری در مدیریت پایدار کشاورزی و منابع طبیعی , 2011-05-21

عنوان : ( مقایسه منابع نمونه ایلئوم و فضولات برروی میزان انرژی قابل متابولیسم ظاهری سطوح مختلف آرد ضایعات دو کشتارگاه طیور در جوجه های گوشتی )

نویسندگان: ناصر محمودنیا , فتح اله بلداجی , بهروز دستار , سعید زره داران ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این آزمایش به منظور تعیین میزان انرژی قابل متابولیسم ظاهری AME,AMEn آرد ضایعات دو کشتارگاه طیور درقالب طرح کاملا تصادفی انجام گرفت که در آن 7 تیمار و به ازای هر تیمار 3ت کرار و درهر تکرار 3 قطعه جوجه گوشتی نرقرار داشت تیمارهای آزمایشی شامل یک جیره شاهد ذرت - سویا و سه جیره آزمایشی حاوی سطوح 3 ، 6و9 درصد آرد ضایعات طیور از کشتارگاه 1 یا 2 بودند انرژی قابل متابولیسم ظاهری هر جیره با دو روشنمونه گیری از محتویات ایلئوم و فضولات در 28-21 روزگی محاسبه گردید. میزان انرژی قابل متابولیسم ظاهری افزایش معنی داری در گروه های آرد ضایعات طیور درمقابل گروه شاهد با روش نمونه برداری فضولات داشت P<0/05 کاهش معنی داری در انرژی قابل متابولیسم ظاهری در سطح 9 درصد آرد ضایعات 2 با روش نمونه برداری ازمحتویات ایلئوم مشاهده گردید P<0/05

کلمات کلیدی

, آرد ضایعات کشتارگاه طیور, انرژی قابل متابولیسم ظاهری, جوجه های گوشتی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1071158,
author = {ناصر محمودنیا and فتح اله بلداجی and بهروز دستار and زره داران, سعید},
title = {مقایسه منابع نمونه ایلئوم و فضولات برروی میزان انرژی قابل متابولیسم ظاهری سطوح مختلف آرد ضایعات دو کشتارگاه طیور در جوجه های گوشتی},
booktitle = {همایش منطقه ای دانش محوری در مدیریت پایدار کشاورزی و منابع طبیعی},
year = {2011},
location = {گرگان, ايران},
keywords = {آرد ضایعات کشتارگاه طیور، انرژی قابل متابولیسم ظاهری، جوجه های گوشتی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسه منابع نمونه ایلئوم و فضولات برروی میزان انرژی قابل متابولیسم ظاهری سطوح مختلف آرد ضایعات دو کشتارگاه طیور در جوجه های گوشتی
%A ناصر محمودنیا
%A فتح اله بلداجی
%A بهروز دستار
%A زره داران, سعید
%J همایش منطقه ای دانش محوری در مدیریت پایدار کشاورزی و منابع طبیعی
%D 2011

[Download]