نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی , 2011-12-15

عنوان : ( تجزیه و تحلیل ژنتیکی صفات مرتبط با رشد و تولید تخم در مرغان بومی اصفهان )

نویسندگان: مونا صالحی نسب , سعید زره داران , مختار علی عباسی , صادق علیجانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از تحقیق حاضر برآورد وراثت پذیری و همبستگیهای ژنتیکی و فنوتیپی صفات اقتصادی در مرغان بومی اصفهان بود صفات مورد بررسی شامل وزن بدن در سنین 1 ، 8 و 12 هفتگی، سن و وزن بلوغ جنسی، تعداد تخممرغ و میانگین وزن تخم در 28 ، 30 و 32 هفتگی بودند. رکوردهای مربوط به 59708 پرنده واقع در مرکز اصلاح نژاد مرغان بومی اصفهان طی سالهای 1374 تا 1389 جمع آوری شد. پارامترهای ژنتیکی و فنوتیپی با استفاده از مدل حیوانی یک و چند صفتی توسط نرم افزار ASREML برآورد گردید. وراثتپذیری صفات وزن بدن در 1 ، 8 و 12 هفتگی به ترتیب 0/56 ، 0/33 ، 0/26 و وراثت پذیری سن بلوغ جنسی، وزن بلوغ جنسی، تعداد تخم و میانگین وزن تخم به ترتیب 0/31 ، 0/37 ، 0/24 و 0/29 تخمین زده شد. بالاترین همبستگی مثبت ژنتیکی و فنوتیپی بین وزن بدن در 8 و 12 هفتگی به ترتیب 0/84 و 0/61 و بالاترین همبستگی منفی ژنتیکی و فنوتیپی بین سن بلوغ جنسی و تعداد تخم مرغ به ترتیب 0/89 - 0/63 - تخمین زده شد.

کلمات کلیدی

, مرغان بومی اصفهان , صفات اقتصادی , وراثت پذیری, همبستگی ژنتیکی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1071159,
author = {مونا صالحی نسب and زره داران, سعید and مختار علی عباسی and صادق علیجانی},
title = {تجزیه و تحلیل ژنتیکی صفات مرتبط با رشد و تولید تخم در مرغان بومی اصفهان},
booktitle = {نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی},
year = {2011},
location = {قم, ايران},
keywords = {مرغان بومی اصفهان ، صفات اقتصادی ، وراثت پذیری، همبستگی ژنتیکی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تجزیه و تحلیل ژنتیکی صفات مرتبط با رشد و تولید تخم در مرغان بومی اصفهان
%A مونا صالحی نسب
%A زره داران, سعید
%A مختار علی عباسی
%A صادق علیجانی
%J نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی
%D 2011

[Download]