ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی , 2012-02-29

عنوان : ( بررسی روند ژنتیکی و فنوتیپی صفات مرتبط با رشد و تولید تخم درمرغان بومی اصفهان )

نویسندگان: مونا صالحی نسب , سعید زره داران , مختارعلی عباسی , صادق علیجانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف ازتحقیق حاضربررسی روند ژنتیکی و فنوتیپی صفات اقتصادی درمرغان بومی اصفهان بود صفات مورد بررسی شامل وزن بدن درسنین 1و8و12 هفتگی سن و وزن بلوغ جنسی تعدادتخم مرغ و میانگین وزن تخم در28و30و32 هفتگی بودند رکوردهای مربوط به 59708 پرنده واقع درمرکز اصلاح نژاد مرغان بومی اصفهان طی سالهای 1374 تا 1389 جمع آوری شد ارزشهای اصلاحی پرندگان توسط نرم افزارASREML بدست آمد روند ژنتیکی فنوتیپی و محیطی صفات مذکور طی 13 نسل انتخاب براورد شد و معنی داری آنها مورد بررسی قرارگرفت روند ژنتیکی صفات وزن بدن در1و8و12 هفتگی سن ووزن بلوغ جنیسی تعداد و میانگین وزن تخم به ترتیب 0/034 و 10/51 و 144/80 گرم 0/76- روز، 8/61 گرم 0/93عدد و 0/05 گرم تخمین زده شد روند ژنتیکی معنی دار برای تمام صفات مورد بررسی نشان دهنده موفقیت آمیز بودن برنامه اصلاح نژادی اجرا شده می باشد که سبب افزایش وزن بدن و تعداد و وزن تخم مرغ تولیدی و کاهش مطلبو سن بلوغ جنسی درطی نسلهای مورد بررسی شده است.

کلمات کلیدی

, مرغان بومی اصفهان, صفات اقتصادی, ارزش ارثی, روند ژنتیکی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1071161,
author = {مونا صالحی نسب and زره داران, سعید and مختارعلی عباسی and صادق علیجانی},
title = {بررسی روند ژنتیکی و فنوتیپی صفات مرتبط با رشد و تولید تخم درمرغان بومی اصفهان},
booktitle = {ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی},
year = {2012},
location = {خوراسگان, ايران},
keywords = {مرغان بومی اصفهان، صفات اقتصادی، ارزش ارثی، روند ژنتیکی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی روند ژنتیکی و فنوتیپی صفات مرتبط با رشد و تولید تخم درمرغان بومی اصفهان
%A مونا صالحی نسب
%A زره داران, سعید
%A مختارعلی عباسی
%A صادق علیجانی
%J ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
%D 2012

[Download]