اولین همایش ملی پروبیوتیک و محصولات فراویژه , 2010-04-21

عنوان : ( اثر سطوح مختلف پروبیوتیک بر عملکرد جوجه های گوشتی )

نویسندگان: مرضیه فلکی , محمود شمس شرق , بهروز دستار , سعید زره داران ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور مطالعه سطوح مختلف پریبیوتیک و پروبیوتیک بر عملکرد جوجه های گوشتی آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کامل تصادفی با 480 قطعه جوجه خروس شامل 6 تیمار آزمایشی با 5 تکرار انجام گردید. فاکتور اول، 3 سطح فرمکتو (بدون فرمکتو، 1 کیلوگرم و 2 کیلوگرم فرمکتو در هر تن جیره) و فاکتور دوم 2 سطح پریمالاک (بدون پریمالاک و 900 گرم پریمالاک در هر تن جیره) بود. نتایج حاصل از آزمایش نشان داد که افزودن پریمالاک و مکمل سازی جیره با 2 کیلوگرم فرمکتو سبب افزایش معنیدار وزن زنده، وزن لاشه و درصد سینه شد (p<0/05) به طوری که در مقایسه با گروه شاهد عملکرد طیوری که جیرهشان حاوی این افزودنیها بود دارای وزن لاشه بالاتری بود. همچنین افزودن فرمکتو و پریمالاک به جیره جوجههای گوشتی سبب کاهش نسبی درصد چربی حفره بطنی و افزایش کیفیت لاشه گردید. علاوه بر آن، از آنجایی که در این تحقیق هیچگونه آنتیبیوتیکی به خوراک افزوده نشده بود، می توان با اطمینان اظهار داشت که با مصرف این محصولات، سلامت مصرف کننده از خطرات ناشی از بجا ماندن بقایای آنتیبیوتیکی در محصولات دامی در امان خواهد بود.

کلمات کلیدی

, پریمالاک, فرمکتو, عملکرد, جوجه های گوشتی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1071163,
author = {مرضیه فلکی and محمود شمس شرق and بهروز دستار and زره داران, سعید},
title = {اثر سطوح مختلف پروبیوتیک بر عملکرد جوجه های گوشتی},
booktitle = {اولین همایش ملی پروبیوتیک و محصولات فراویژه},
year = {2010},
location = {تهران, ايران},
keywords = {پریمالاک، فرمکتو، عملکرد، جوجه های گوشتی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر سطوح مختلف پروبیوتیک بر عملکرد جوجه های گوشتی
%A مرضیه فلکی
%A محمود شمس شرق
%A بهروز دستار
%A زره داران, سعید
%J اولین همایش ملی پروبیوتیک و محصولات فراویژه
%D 2010

[Download]