اولین کنگره ملی بیماری های انگلی دام و انگل های مشترک انسان و حیوان , 2018-11-13

عنوان : ( تخمین میزان انتقال مادر زادی نئوسپورا کانینوم در گاوهای شیری شهرستان تربت حیدریه )

نویسندگان: محمد شهیدی , غلامرضا رزمی , حسام الدین سیفی ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زمینه مطالعه : نئوسپورا کنینوم یکی از انگل های تک یاخته ای است که از آن به عنوان یکی از عوامل مهم سقط جنین در گاو نام می برند . هدف: هدف این مطالعه تخمین میزان انتقال مادرزادی نئوسپورا در گاوهای شیری شهرستان تریت حیدریه بود. نمونه سرم از گاوهای آبستن بالای شش ماه از دو گاوداری صنعتی تهیه گردیده و 280 روش کار: دراین بررسی تعداد مورد آزمایش سرمی با روش الیزا جهت تعیین میزان آلودگی به نئوسپورا قرار گرفتند. پس از زایش سرم گوساله های متولد شده از گاوهای آلوده قبل از خوردن آغوز خونگیری به جمع آوری و به همراه آغوز گاوهای سرم مثبت، مورد آزمایش الیزا قرار گرفتند. نتایج :فراوانی آلودگی نئوسپوراکنینوم % تعیین گردید 12/12 %و در گاوداری دوم 16/5 در گاو های شیری گاوداری اول ) . در این مطالعه تفاوت معنی داری در فراوانی آلودگی P˃0.05( نئوسپورا برحسب تعداد شکم زایش و سن تعیین راس گاو آلوده تمامی گوساله های تازه متولد شده الیزا مثبت بودند، در صورتی که فقط 45 . ) از تعداد P>0.05نگردید( % از آغوزهای گاوهای آلوده دارای تیتر مثبت بودند. آزمون آماری اسپیرمن ارتباط معنی داری بین دانسیته نوری سرم 13/3 ) در حالیکه این نتایج درباره ارتباط بین دانسیته نوری سرم خون مادر و گوساله و P≥0.05(. خون مادر و گوساله نشان داد. .)P˃0.05(.عیار سرم خون گوساله و آغوز مادرمعنی دار نبودند نتیجه گیری نهایی: با توجه به میزان آلودگی نسبتا بالای نئوسپورا در گاوداری های صنعتی شهرستان تربت حیدریه از یک طرف و درصد بسیار بالای انتقال عمودی نئوسپورا در گاو داری های صنعتی این منطقه، بنظر می رسد این بیماری از اهمیت بالایی در این شهرستان برخوردار می باشد.

کلمات کلیدی

, نئوسپورا , انتقال مادرزادی , گاو
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1071164,
author = {شهیدی, محمد and رزمی, غلامرضا and سیفی, حسام الدین},
title = {تخمین میزان انتقال مادر زادی نئوسپورا کانینوم در گاوهای شیری شهرستان تربت حیدریه},
booktitle = {اولین کنگره ملی بیماری های انگلی دام و انگل های مشترک انسان و حیوان},
year = {2018},
location = {تهران, ايران},
keywords = {نئوسپورا ، انتقال مادرزادی ، گاو},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تخمین میزان انتقال مادر زادی نئوسپورا کانینوم در گاوهای شیری شهرستان تربت حیدریه
%A شهیدی, محمد
%A رزمی, غلامرضا
%A سیفی, حسام الدین
%J اولین کنگره ملی بیماری های انگلی دام و انگل های مشترک انسان و حیوان
%D 2018

[Download]