علوم و فناوری بذر ایران, دوره (7), شماره (2), سال (2019-1) , صفحات (289-301)

عنوان : ( پیش تیمار بذر به عنوان راهکاری برای بهبود سبز شدن چمن فتان بلند (Schreb. Festuca arundinacea) بومی گز برخوار در شرایط تنش خشکی )

نویسندگان: فاطمه نعمت الهی , علی تهرانی فر , سیدحسین نعمتی , فاطمه کاظمی , غلامعلی گزانچیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ه دلیل استفاده از بذور چمن وارداتی و به طبع تحمیل هزینه های سنگین خرید بذر و سازگاری کم آنها با شرایط اقلیمی کشور، توجه به اکوتیپ‎های چمن بومی ایران حائز اهمیت است. یکی از دلایل توجه اندک به بذور بومی، عدم سبز شدن سریع و یکنواخت آنها خصوصا در شرایط تنش خشکی است. هدف پژوهش، بررسی پیش‏تیمار اسید سالیسیلیک (1/0، 5/0، 1 و 5/1 mM)، کلرید سدیم (15، 30 و 45ds/m ) و آب مقطر و مقایسه آن با شاهد (بدون پیش تیمار) روی بذر چمن فتان بلند بومی منطقه گزبرخوار اصفهان در شرایط تنش خشکی شدید، متوسط و خفیف بود. بدین منظور صفات درصد سبز‏ شدن، میانگین زمان سبز شدن، ارتفاع بخش هوایی، وزن خشک گیاه، محتوای آب نسبی برگ، نشت الکترولیت، میزان کلروفیل کل و میزان کاروتنوئید گیاهچه‎ها اندازه‏گیری شد. نتایج نشان داد پیش تیمار با اسید سالیسیلیک 5/0 mM در شرایط تنش متوسط سبب افزایش معنی‏دار میزان سبز شدن بذور (10/96%) و در شرایط تنش خفیف سبب کاهش زمان سبز شدن گیاهچه‏ها (70/3 روز) شد. اگر چه گیاهان تیمار ذکر شده در سایر صفات تفاوت معنی‎داری با تیمار شاهد نداشتند، نظر به اهمیت صفات میزان و زمان سبز شدن برای بذور بومی اصلاح نشده، می‎توان این پیش تیمار را برای بهبود صفات سبز شدن بذور فتان بلند گزبرخوار توصیه نمود.

کلمات کلیدی

, تنش آبی, خیساندن بذر, فستوکای پابلند, گراس بومی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1071165,
author = {نعمت الهی, فاطمه and تهرانی فر, علی and نعمتی, سیدحسین and کاظمی, فاطمه and غلامعلی گزانچیان},
title = {پیش تیمار بذر به عنوان راهکاری برای بهبود سبز شدن چمن فتان بلند (Schreb. Festuca arundinacea) بومی گز برخوار در شرایط تنش خشکی},
journal = {علوم و فناوری بذر ایران},
year = {2019},
volume = {7},
number = {2},
month = {January},
issn = {2322-2646},
pages = {289--301},
numpages = {12},
keywords = {تنش آبی، خیساندن بذر، فستوکای پابلند، گراس بومی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T پیش تیمار بذر به عنوان راهکاری برای بهبود سبز شدن چمن فتان بلند (Schreb. Festuca arundinacea) بومی گز برخوار در شرایط تنش خشکی
%A نعمت الهی, فاطمه
%A تهرانی فر, علی
%A نعمتی, سیدحسین
%A کاظمی, فاطمه
%A غلامعلی گزانچیان
%J علوم و فناوری بذر ایران
%@ 2322-2646
%D 2019

[Download]