پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی , 2011-02-16

عنوان : ( تاثیر سطوح مختلف ویتامین E بر شاخص پراکسیداسیون چربی گوشت و فراسنجههای بیوشیمیایی سرم در بلدرچین ژاپنی )

نویسندگان: حجت صنوبرکلانی , محمود شمس شرق , بهروز دستار , سعید زره داران ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی سطوح مختلف ویتامین E بر میزان مالوندیآلدهید گوشت و برخی فاکتورهای خونی در بلدرچین ژاپنی، آزمایشی با استفاده از 240 قطعه بلدرچین، در قالب طرح کاملاً تصادفی با 3 تیمار و 4 تکرار در هر تیمار انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل سطوح مختلف ویتامین 18) E ، 90 و 180 میلیگرم) بودند. بلدرچینها به مدت 42 روز پرورش داده شدند. در پایان دوره از هر واحد آزمایشی دو عدد بلدرچین انتخاب شده و خونگیری صورت پذیرفت و مقادیر تریگلیسرید و کلسترول سرم با استفاده از کیتهای تجاری پارس آزمون اندازهگیری شدند. پس از کشتار و تفکیک لاشه، عضله سینه بلدرچینها جدا شده و در دمای 20 - درجه سانتیگراد فریز شدند. مقدار مالوندیآلدهید تولید شده در گوشت سینه، به عنوان شاخص پراکسیداسیون در سه بازه زمانی، زمان کشتار، 90 و 180 روز فریز، اندازهگیری شد. نتایج نشان داد غلظت تریگلیسرید و کلسترول سرم تحت تاثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفت ولی مقدار مالوندیآلدهید در تیمار 180 پیپیام ویتامین E نسبت به تیمار 18 پیپیام کاهش معنیداری داشت ( 05 / P<0 ). با افزایش زمان ذخیرهی گوشت، مقدار مالوندیآلدهید افزایش یافت ( 05 / P<0 ). از نتایج این تحقیق چنین استنتاج میشود که میتوان با افزودن سطوح بالاتر آنتیاکسیدانها به جیره طیور، پایداری اکسیداتیو، مدت زمان نگهداری و کیفیت گوشت را بهبود بخشید

کلمات کلیدی

, بلدرچین ژاپنی, مالوندیآلدهید, ویتامین E, کلسترول و تریگلیسرید
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1071166,
author = {حجت صنوبرکلانی and محمود شمس شرق and بهروز دستار and زره داران, سعید},
title = {تاثیر سطوح مختلف ویتامین E بر شاخص پراکسیداسیون چربی گوشت و فراسنجههای بیوشیمیایی سرم در بلدرچین ژاپنی},
booktitle = {پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی},
year = {2011},
location = {خوراسگان, ايران},
keywords = {بلدرچین ژاپنی، مالوندیآلدهید، ویتامین E، کلسترول و تریگلیسرید},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر سطوح مختلف ویتامین E بر شاخص پراکسیداسیون چربی گوشت و فراسنجههای بیوشیمیایی سرم در بلدرچین ژاپنی
%A حجت صنوبرکلانی
%A محمود شمس شرق
%A بهروز دستار
%A زره داران, سعید
%J پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
%D 2011

[Download]