پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی , 2011-02-16

عنوان : ( بررسی روند تجزیه پذیری و فراسنجه های پروتئین بر اساس سیستم کربوهیدرات و پروتئین خالص کرنل کنجاله پنبه دانه )

نویسندگان: مجید مهدوی کلاته نو , نورمحمد تربتی نژاد , سعید زره داران , فریده مسلمی پور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

آزمایشی جهت بررسی روند تجزیهپذیری ماده خشک و بررسی بخشهای پروتئینی کنجاله پنبه دانه بر اساس سیستم کربوهیدرات و پروتئین خالص کرنل در دو مرحله انجام شد. مرحله نخست اندازه گیری تجزیه پذیری کنجاله پنبه دانه در 0، 2، 4، 8، 16 ، 24 ، 48 و 72 ساعت پس از تغذیه و مرحله دوم اندازه گیری فراسنجه های پروتئین بر اساس سیستم کربوهیدرات و پروتئین خالص کرنل. نتایج مرحله اول آزمایش بیانگر مقدار 31 / 21 % برای بخش سریع تجزیه و 26 / 47 % برای بخش کند تجزیه بود. میزان تجزیهپذیری موثر کنجاله پنبهدانه در سرعتهای عبور 2%، 5% و 8% بهترتیب برابر%50/3 ، %33/39 و 7/ 34 % بود. مرحله دوم آزمایش شامل اندازه گیری فراسنجه های پروتئین بر اساس سیستم کربوهیدرات و پروتئین خالص کرنل بود. نتایج این بخش نشان داد که نیتروژن غیرمحلول در شوینده خنثی و نیتروژن محلول در شوینده اسیدی 85 / 2% و 65 / 1% بود. بخشهای B1 و B2 بهترتیب 69 / 23 % و 07 / 75 % بود. نتایج حاصل از آزمایش نشان داد که با توجه به مقادیر فراسنجههای تجزیهپذیری و بخشهای پروتئین آن، این کنجاله را میتوان به عنوان یک منبع پروتئینی مفید برای نشخوارکنندگان معرفی کرد

کلمات کلیدی

, کنجاله پنبه دانه, تجزیه پذیری, پروتئین, CNCPS
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1071167,
author = {مجید مهدوی کلاته نو and نورمحمد تربتی نژاد and زره داران, سعید and فریده مسلمی پور},
title = {بررسی روند تجزیه پذیری و فراسنجه های پروتئین بر اساس سیستم کربوهیدرات و پروتئین خالص کرنل کنجاله پنبه دانه},
booktitle = {پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی},
year = {2011},
location = {خوراسگان, ايران},
keywords = {کنجاله پنبه دانه، تجزیه پذیری، پروتئین، CNCPS},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی روند تجزیه پذیری و فراسنجه های پروتئین بر اساس سیستم کربوهیدرات و پروتئین خالص کرنل کنجاله پنبه دانه
%A مجید مهدوی کلاته نو
%A نورمحمد تربتی نژاد
%A زره داران, سعید
%A فریده مسلمی پور
%J پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
%D 2011

[Download]