پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی , 2011-02-16

عنوان : ( تاثیر سطوح مختلف مکمل سلنیوم بر پاسخ ایمنی همورال و برخی از فراسنجه های خونی دربلدرچین ژاپنی )

نویسندگان: حجت صنوبرکلاتی , محمود شمس شرق , بهروز دستار , سعید زره داران ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور مقایسه مکمل آلی و معدنی سلنیوم بر پاسخ ایمنی هومورال و برخی فراسنجههای سرم در بلدرچین ژاپنی، آزمایشی با استفاده از 240قطعه بلدرچین در قالب طرح کاملاً تصادفی با 3 تیمار و 4 تکرار در هر تیمار انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل جیره پایه با سطح 2/ 0 پیپیاممکمل معدنی سلنیوم (سلنیت سدیم) و سطوح 2/ 0 و 4/ 0 پیپیام مکمل آلی سلنیوم (مخمر سلنیوم) بودند. بلدرچینها به مدت 42 روز پرورشداده شدند. در پایان دوره از هر واحد آزمایشی دو قطعه بلدرچین انتخاب شده و خونگیری صورت پذیرفت و مقادیر تریگلیسرید و کلسترول سرمبا کیتهای تجاری پارس آزمون اندازهگیری شدند. به منظور بررسی پاسخ ایمنی همورال، مقدار 2/ 0 میلیلیتر محلول 5% گلبول قرمز شسته شدهگوسفند SRBC)1 ) در سنین 28 و 35 روزگی به عضله سینه بلدرچینها تزریق شد و هفت روز بعد ازهر نوبت تزریق، خونگیری صورت گرفت.تیتر آنتیبادی علیه گلبول قرمز گوسفند به وسیلهی تست هماگلوتیناسیون اندازهگیری شد. نتایج نشان داد با افزایش سطوح سلنیوم جیره، پاسخ ایمنی هومورال روند افزایشی دارد ولی این بهبود تقویت سیستم ایمنی، معنیدار نبود. غلظت کلسترول و تریگلیسرید سرم تحت تاثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفت. از نتایج این تحقیق چنین استنتاج میشود که بین منابع مختلف مکمل سلنیوم اختلاف معنیداری وجود ندارد و سطوح مختلف سلنیوم تاثیر معنیداری بر فراسنجههای خونی و پاسخ ایمنی همورال در بلدرچین ژاپنی ندارد

کلمات کلیدی

, بلدرچین ژاپنی, سلنیت سدیم, مخمر سلنیوم, پاسخ ایمنی هومورال
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1071168,
author = {حجت صنوبرکلاتی and محمود شمس شرق and بهروز دستار and زره داران, سعید},
title = {تاثیر سطوح مختلف مکمل سلنیوم بر پاسخ ایمنی همورال و برخی از فراسنجه های خونی دربلدرچین ژاپنی},
booktitle = {پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی},
year = {2011},
location = {خوراسگان, ايران},
keywords = {بلدرچین ژاپنی، سلنیت سدیم، مخمر سلنیوم، پاسخ ایمنی هومورال},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر سطوح مختلف مکمل سلنیوم بر پاسخ ایمنی همورال و برخی از فراسنجه های خونی دربلدرچین ژاپنی
%A حجت صنوبرکلاتی
%A محمود شمس شرق
%A بهروز دستار
%A زره داران, سعید
%J پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
%D 2011

[Download]