سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی , 2010-12-22

عنوان : ( ارزیابی پسماندهای حاصل از روغنکشی دانه کلزا به روشهای in vitro و in vivo جهت استفاده در تغذیه دام )

نویسندگان: مجید مهدوی کلاته نو , نورمحمد تربتی نژاد , سعید زره داران , فرید مسلمی پور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور ارزشیابی تغذیهای کنجاله کلزا به عنوان محصول فرعی حاصل از روغنکشی دانه کلزا آزمایشی در دو مرحله انجام شد مرحله اول اندازهگیری ترکیب شیمیایی به روشin vivo و مرحله دوم اندازهگیری تجزیهپذیری مادهخشک و بدست آوردن فراسنجههای تجزیهپذیری بود. نتایج مرحله اول حاکی از مقادیر 89/83% و 41/25% به ترتیب برای بخشهای مادهخشک و پروتئین کنجاله کلزا بود. بخشهای فیبر محلول در شوینده اسیدی و خنثی به ترتیب برابر17/63% و 14/83% بود. نتایج حاصل از مرحله دوم آزمایش، نشان دهنده تجزیهپذیری مادهخشک کنجاله کلزا در ساعات 2 ،8، 48و72 ساعت برابر 31/94% ، 42/35% و 72/42% و 77/33% بوداندازهگیری فراسنجههای تجزیهپذیری کنجاله کلزا نشان داد بخش سریع تجزیه و کند تجزیه به ترتیب برابر 27/56% و 54/26% و تجزیهپذیری موثر کنجاله کلزا در سرعتهای عبور 2% و 8% به ترتیب برابر 62/635 و 44/6% می باشد. با توجه به نتایج این پژوهش میتوان عنوان کرد کنجاله به عنوان پسماند حاصل از روغن کشی دانه کلزا پتانسیل مناسبی جهت استفاده در تغذیه دام دارد

کلمات کلیدی

-
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1071171,
author = {مجید مهدوی کلاته نو and نورمحمد تربتی نژاد and زره داران, سعید and فرید مسلمی پور},
title = {ارزیابی پسماندهای حاصل از روغنکشی دانه کلزا به روشهای in vitro و in vivo جهت استفاده در تغذیه دام},
booktitle = {سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی},
year = {2010},
location = {تهران, ايران},
keywords = {-},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی پسماندهای حاصل از روغنکشی دانه کلزا به روشهای in vitro و in vivo جهت استفاده در تغذیه دام
%A مجید مهدوی کلاته نو
%A نورمحمد تربتی نژاد
%A زره داران, سعید
%A فرید مسلمی پور
%J سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی
%D 2010

[Download]