دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران , 2007-10-17

عنوان : ( اثر استفاده از سیلاژ تریتیکاله بر عملکرد بره های نر پرواری زل )

نویسندگان: دانیال حاجیلری , احمدرضا یزدانی , حسن فضائلیی , سعید زره داران ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی اثرات استفاده از سیلاژ تریتیکاله بر عملکرد و اجزای لاشه بره های نر پرواری زل، آزمایشی در قالب طـرح کامًلا تصادفی با 4 تیمار و 10 تکرار صورت گرفت . گروه های آزمایشی شـامل سـطوح صـفر، 33/3 ، 66/6 و 100 درصـد جای گزینی سیلاژ تریتیکاله به جای سیلاژ ذرت بودند . طول دوره 84 روز در نظر گرفته شـد . میـزان اضـافه وزن، خـوراک مصرفی و ضریب تبدیل تعیین گردید . در پایان دوره تفکیک لاشه صورت گرفت . نتـایج آزمـایش نـشان داد کـ ه اخـتلاف معنی داری برای افزایش وزن در تیمارهای مختلف وجود نداشـت ).p>0/05) مـاده خـشک مـصرفی تیمـار چهـارم از بقیـه تیمارها کم تر بود(p<0/05) اختلاف معنـی داری بـرای ضـریب تبـدیل در تیمارهـای مختلـف وجـود نداشـت (p>0/05) . اختلاف معنی داری بین تیمارها برای وزن قسمت های مختلف لاشه ( وزن پوست، کله، پاچه، قلب، کبد، کلیـه هـا، شـش هـا، طحال، دستگاه گوارش، چربی داخلی، سردست، قلوه گاه، دنده ها، ران ها، راسته، گردن و لاشه ) و هـم چنـین طـول لاشـه و سطح مقطع راسته مشاهده نگردید(p>0/05) .

کلمات کلیدی

, تریتیکاله, ذرت, سیلاژ, بره زل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1071173,
author = {دانیال حاجیلری and احمدرضا یزدانی and حسن فضائلیی and زره داران, سعید},
title = {اثر استفاده از سیلاژ تریتیکاله بر عملکرد بره های نر پرواری زل},
booktitle = {دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران},
year = {2007},
location = {گرگان, ايران},
keywords = {تریتیکاله، ذرت، سیلاژ، بره زل},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر استفاده از سیلاژ تریتیکاله بر عملکرد بره های نر پرواری زل
%A دانیال حاجیلری
%A احمدرضا یزدانی
%A حسن فضائلیی
%A زره داران, سعید
%J دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران
%D 2007

[Download]