انسان و محیط زیست, دوره (16), شماره (46), سال (2018-11) , صفحات (95-111)

عنوان : ( تعیین شاخصهای پایداری منابع محیط زیست در بخش کشاورزی شهرستان مشهد با استفاده از برنامه ریزی کسری فازی )

نویسندگان: صادق بافنده ایماندوست , کاظم فرهمند , مسعود همایونی فر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

محیط زیست یکی از ارکان اصلی توسعه پایدار به شمار می آید در این راستا تلاش می شود.

کلمات کلیدی

, محیط زیست, برنامه ریزی کسری فازی, الگوی بهینه کشت, بخش کشاورزی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1071180,
author = {صادق بافنده ایماندوست and کاظم فرهمند and همایونی فر, مسعود},
title = {تعیین شاخصهای پایداری منابع محیط زیست در بخش کشاورزی شهرستان مشهد با استفاده از برنامه ریزی کسری فازی},
journal = {انسان و محیط زیست},
year = {2018},
volume = {16},
number = {46},
month = {November},
issn = {1562-5532},
pages = {95--111},
numpages = {16},
keywords = {محیط زیست، برنامه ریزی کسری فازی، الگوی بهینه کشت، بخش کشاورزی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تعیین شاخصهای پایداری منابع محیط زیست در بخش کشاورزی شهرستان مشهد با استفاده از برنامه ریزی کسری فازی
%A صادق بافنده ایماندوست
%A کاظم فرهمند
%A همایونی فر, مسعود
%J انسان و محیط زیست
%@ 1562-5532
%D 2018

[Download]