مهندسی عمران شریف, دوره (34.2), شماره (1), سال (2018-5) , صفحات (59-67)

عنوان : ( بررسی اثر شکل شیار و ورق سخت‌کننده ی انتهایی بر رفتار دیوار برشی فولادی شیاردار )

نویسندگان: میلاد خاتمی راد , هاشم شریعتمدار ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دیوار برشی فولادی شیاردار، شیارهای عمودی دارد و هنگامی که تحت بارهای جانبی قرار می‌گیرد، بخش بین شیارهای آن تغییر شکل انحنای دوطرفه می‌دهد و با تشکیل مفصل خمیری خمشی در انتهای شیارها، انرژی ورودی به سازه را مستهلک می‌سازد. در نوشتار حاضر، برای بررسی اثر شکل شیار و نوع‌سخت کننده‌ی انتهایی در رفتار دیوار برشی فولادی شیاردار، تحلیل عددی با استفاده از نرم‌افزار A‌B‌A‌Q‌U‌S انجام شده است. پس از مدل کردن دیوار شیاردار در نرم‌افزار مذکور، با استفاده از آزمایش انجام شده توسط کورتس و لیو، راستی‌آزمایی شده است. سپس رفتار لرزه‌یی ۳ مدل با شکل شیارهای متفاوت و ۳ٓمدل با شکل سخت‌کننده‌های انتهایی متفاوت تحلیل و با یکدیگر مقایسه شده است. منحنی‌های چرخه‌یی، استهلاک انرژی، کمانش خارج از صفحه، سختی اولیه و مقاومت بحث و بررسی شده است. شکل شیار پیشنهادی باعث کاهش سختی اولیه، افزایش مقاومت، افزایش شکل‌پذیری و استهلاک انرژی می‌شود. همچنین شکل سخت‌کننده‌ی انتهایی اثر به‌سزایی در افزایش سختی اولیه و مقاومت دیوار شیاردار دارد.

کلمات کلیدی

دیوار برشی فولادی شیاردار؛ تحلیل عددی؛ استهلاک انرژی؛ منحنی چرخه‌یی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1071181,
author = {خاتمی راد, میلاد and شریعتمدار, هاشم},
title = {بررسی اثر شکل شیار و ورق سخت‌کننده ی انتهایی بر رفتار دیوار برشی فولادی شیاردار},
journal = {مهندسی عمران شریف},
year = {2018},
volume = {34.2},
number = {1},
month = {May},
issn = {2676-4768},
pages = {59--67},
numpages = {8},
keywords = {دیوار برشی فولادی شیاردار؛ تحلیل عددی؛ استهلاک انرژی؛ منحنی چرخه‌یی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثر شکل شیار و ورق سخت‌کننده ی انتهایی بر رفتار دیوار برشی فولادی شیاردار
%A خاتمی راد, میلاد
%A شریعتمدار, هاشم
%J مهندسی عمران شریف
%@ 2676-4768
%D 2018

[Download]