زمین شناسی مهندسی-انجمن زمین شناسی, دوره (9), شماره (3), سال (2017-1) , صفحات (31-43)

عنوان : ( ارائه مدل هایی برای تخمین شاخص قابلیت فشردگی (Cc) در خاک های ریزدانه )

نویسندگان: محمدکاظم امیری , غلامرضا لشکری پور , محمد غفوری , ناصر حافظی مقدس ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

قابلیت فشردگی (Compressibility) توده خاک یکی از مهمترین پارامترهای خاک میباشد که برای طراحی های ژئوتکنیک ضروری است. باتوجه به اینکه تعیین شاخص قابلیت فشردگی از آزمایش تحکیم نسبتاً وقتگیر است محاسبه این شاخص از فرمولهای تجربی بر اساس خصوصیات خاک میتواند مفید باشد. در طی دهههای اخیر، چندین رابطه تجربی برای تخمین قابلیت فشردگی با استفاده از پارامترهایی مانند درصد رطوبت طبیعی، حد روانی، شاخص خمیری، وزن مخصوص و دیگر پارامترهای خاک ارائه شده است. در این تحقیق ابتدا بر اساس داده های 115 مورد مطالعه از 8 سایت در نقاط مختلف کشور به کمک رگرسیون ساده و چند متغیره روابط تجربی برای ارتباط بین شاخص قابلیت فشردگی و دیگر پارامترهای خاک مانند حد روانی، حد خمیری، شاخص خمیری، نسبت پوکی در حد روانی و نسبت پوکی در حد خمیری پیشنهاد شد. سپس به عنوان روش جایگزین یک مدل شبکه عصبی مصنوعی برای تخمین شاخص قابلیت فشردگی ارائه گردید. شاخص قابلیت فشردگی به عنوان تابعی از 5 پارامتر شامل شاخص خمیری، درصد ذرات ریزدانه، نسبت پوکی در حد روانی، نسبت پوکی در حد خمیری و وزن مخصوص مدل شد. در نهایت مدل های ارائه شده با هم مقایسه گردید. نتایج نشان داد که مدل شبکه عصبی از عملکرد بهتری نسبت به روابط تجربی دیگر برای پیشبینی شاخص قابلیت فشردگی خاک های ریزدانه برخودار میباشد.

کلمات کلیدی

, خاک های ریزدانه, شاخص قابلیت فشردگی, خصوصیات شاخص خاک, رگرسیون ساده و چند متغیره, شبکه عصبی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1071196,
author = {امیری, محمدکاظم and لشکری پور, غلامرضا and غفوری, محمد and حافظی مقدس, ناصر},
title = {ارائه مدل هایی برای تخمین شاخص قابلیت فشردگی (Cc) در خاک های ریزدانه},
journal = {زمین شناسی مهندسی-انجمن زمین شناسی},
year = {2017},
volume = {9},
number = {3},
month = {January},
issn = {2228-5245},
pages = {31--43},
numpages = {12},
keywords = {خاک های ریزدانه، شاخص قابلیت فشردگی، خصوصیات شاخص خاک، رگرسیون ساده و چند متغیره، شبکه عصبی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارائه مدل هایی برای تخمین شاخص قابلیت فشردگی (Cc) در خاک های ریزدانه
%A امیری, محمدکاظم
%A لشکری پور, غلامرضا
%A غفوری, محمد
%A حافظی مقدس, ناصر
%J زمین شناسی مهندسی-انجمن زمین شناسی
%@ 2228-5245
%D 2017

[Download]